Webinár: Zmeny v daňových zákonoch — DPH a daň z príjmov od 1. 1. 2020

Tak ako každý rok, aj v nasledujúcom účtovnom období musíme zapracovať viacero účtovných a daňových noviniek, ktoré majú tentokrát  ovplyvniť prax v oveľa väčšej miere. Detailný prehľad o už schválených a pripravovaných zmenách, ako je napríklad  zavedenie režimu call-off stock, zavedenie kategórie mikrodaňovníkov, zavedenie oslobodenia od dane v colnom sklade, zrušenie zábezpeky na daň z pridanej hodnoty a ďalšie nariadenia, ktoré zásadne v priebehu nasledujúcich rokov pozmenia pôvodné ustanovenia, môžete získať už v predstihu, a to prostredníctvom webinára s daňovým poradcom Ing. Vladimírom Ozimým. V rámci programu porovnáme súčasnú s pripravovanou legislatívou, vďaka čomu získate všetky potrebné informácie pre bezproblémové zvládnutie nových povinností a plynulý prechod do nasledujúceho účtovného obdobia.

Záznam z webinára:

Časti videa:

  •   Záznam z webinára: Zmeny v daňových zákonoch — DPH a daň z príjmov od 1. 1. 2020 - úvod [1 min.]  Zadarmo
  •   Záznam z webinára: Zmeny v daňových zákonoch — DPH a daň z príjmov od 1. 1. 2020 [185 min.]  Platený prístup

Popis

Technické podmienky pre sledovanie:

Prístup na internet.

 

Ako prebieha webinár?

Po zakúpení prístupu k online sledovaniu vám pár dní pred jeho konaním odošleme organizačné pokyny. Počas celého priebehu webinára môžete prostredníctvom chatu klásť otázky lektorovi seminára, na ktoré vám následne odpovie.

Program

Zmeny v zákone č. 222/2004 Z. z. o DPH (navrhované od 1. 1. 2020, porovnanie a sumár od 1. 1. 2019)
 - Zmeny v oblasti obratu pre účely zákonnej registrácie
 - Zavedenie režimu call-off stock a s tým spojené povinnosti uvádzania skutočností v daňovom priznaní k DPH a súhrnnom výkaze (zmeny v tlačivách)
 - Zmeny v oblasti intrakomunitárneho dodania tovaru (na strane dodávateľa a odberateľa)
 - Reťazové obchody a zavedenie posudzovania prepravy v reťazci, kde prepravu zabezpečuje prostredná zdaniteľná osoba
 - Bezplatné dodanie tovaru  a zmeny v oblasti dodávok pri tovare  s obstarávacou cenou nižšou ako 1 700 € vrátane a dobou použiteľnosti dlhšou ako jeden rok
 - Úprava vymedzenia sumy, z ktorej sa odvádza DPH pri zrušení registrácie pre daň
 - Zmeny v oblasti definície ubytovacích služieb na účely zníženej sadzby DPH 10 %. Prenájom verzus ubytovacia služba
 - Zavedenie oslobodenia od dane pri dodaní tovaru a služieb súvisiacich s týmto tovarom, ktorý je prepustený do colného režimu colné uskladňovanie alebo je v osobitnom sklade
 - Zavedenie oslobodenie od dane v colnom sklade, v osobitnom sklade a v daňovom sklade
 - Oprava odpočítanej dane zo služieb vykonaných na investičnom majetku, ktoré viedli k trvalému zvýšeniu hodnoty tohto investičného majetku. Otázka obstarania investičného majetku formou finančného prenájmu a sledovanie zmeny účelu pri takomto majetku
 - Zmeny v oblasti využívania hnuteľného investičného majetku aj na iný účel ako podnikanie
 - Zmeny v oblasti služieb cestovného ruchu
 - Zmeny v oblasti záznamovej povinnosti

 
Zmeny v daňových zákonoch od 1. 1. 2019 a od 1. 1. 2020
 - Zosumarizovanie zmien od 1. 1. 2019 (daňový bonus, inštitút štipendií, zrušenie poplatku reťazcom, vyplácanie 13. a 14. platu, daňovo uznané výdavky po zaplatení)
 - Zavedenie kategórie mikrodaňovníkov a jednoduchšie pravidlá pre nich (platné od 1.1.2021)
 - Zmeny v oblasti odpisovania majetku –  rýchlejšie odpisovanie elektromobilov - zavádza sa nová odpisová skupina
 - Možnosť prerušenia odpisovania
 - Zmeny v oblasti odpočítania daňovej straty
 - Možnosť elektronickej komunikácie medzi zamestnancom a zamestnávateľom, zmeny v komunikácii (administratívna komunikácia ako podpisovanie vyhlásenia atď.)
 - Zmeny v oblasti výdavkov, ktoré sú daňovo uznané až po ich zaplatení (významné zmeny posúdenia daňových výdavkov po zaplatení ako sprostredkovateľská odmena, obstarávacie náklady...)
 - Zmeny v oblasti výpožičky a zmeny vo väzbe na aplikačnú prax ako formy, šablóny... (odpisovanie, daňové a nedaňové výdavky)
 - Zmeny v oblasti zdanenia hybridných nesúladov
 - Zmeny v oblasti platenia preddavkov na daň z príjmov u fyzických osôb a právnických osôb (zmeny v definícii poslednej známej daňovej povinnosti, výška povinnosti platenia preddavkov)
 - Zmeny v oblasti zaokrúhľovania
 - Zmeny v registrácii daňovníkov ako povinnosť na strane správcu dane, ako aj daňovníka
 - Zmeny u fyzickej osoby zo závislej činnosti (oslobodené plnenia ako preprava, ubytovanie, benefity...)
 - Zmeny u fyzickej osoby oslobodené od dane z príjmov podľa § 9 ZDP (napr. náhrada príjmu pri strate zdaniteľného príjmu pri strate funkčnosti 40 % a viac)
 - Zmeny v oblasti uplatňovania základu dane u fyzických osôb
 - Zmeny v oblasti uplatňovania nových sadzieb dane z príjmov u právnickej osoby a fyzickej osoby (zavádza sa nová sadzba dane 15 %, kto a kedy, sa dozvieme na školení)
 - Zmeny v oblasti nepeňažných a peňažných plnení pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti od držiteľa (kto, kedy a ako, sa dozvieme na školení)
 - Zmeny v oblasti nedaňových výdavkov ako zmluvné pokuty, úroky z omeškania, likvidácia potravinového tovaru, výpožičky
 - Zmeny v oblasti definície základných pojmov ako vklad, mikrodaňovník...
 - Zmeny v oblasti zdanenia zahrničných osôb v tuzemsku. Zdanenie licenčných poplatkov, nájmu hnuteľných vecí a zmeny vo väzbe časového testu na oslobodenie od dane z príjmov (§ 13) a zrážková daň
 - Zmeny v oblasti definície dividend vo väzbe na kapitálový fond (vyplatenie do zahraničia a zrážková daň)
 - Ostatné zmeny

Harmonogram

09,00 – 11,00 – prednáška

11,00 – 11,15 – prestávka

11,15 – 13,00 – prednáška

Termíny

   17.12.2019
   09:00 - 13:00
   60
  Zrealizované

Profil lektora

DSC_3956___120x180.jpg
Ing. Vladimír Ozimý

Člen Slovenskej komory daňových poradcov, špecialista na dane a účtovníctvo vo vydavateľstve Poradca podnikateľa. Aktívne prispieva do odborných časopisov Daňový a účtovný poradca podnikateľa (DÚPP), Dane a Účtovníctvo (DaÚ) a Daňový špeciál.  Svoje blogy a príspevky z oblasti daní publikuje na viacerých odborných portáloch a venuje sa lektorskej činnosti. Denne v rámci daňovej pohotovosti poradí niekoľkým desiatkam  našich zákazníkov. Videoprofil nájdete tu.

Profil lektora

DSC_3956___120x180.jpg
Ing. Vladimír Ozimý

Na popise autora pracujeme. Ďakujeme za vašu trpezlivosť.


Profivzdelávanie klub - bonusové materiály

 Materiály sú dostupné po prihlásení
Prednáška: Novela DPH / 416 kB
Prednáška: Novela DzP / 539 kB
ÚZ 7/2019 Zákon o dani z príjmov, DPH, správe daní, používaní ERP / 4,00 MB

Najbližšie školenia lektora


Najbližie konferencie lektora


Najnovšie videoškolenia lektora

Daň z pridanej hodnoty pre začiatočníkov (záznam z dvojdňového webinára - nie je súčasťou ročného prístupu)
Daňový výdavok z pohľadu zákona o dani z príjmov vo väzbe na mimoriadnu situáciu
Záznam z webinára: Daňové priznanie PO a FO za zdaňovacie obdobie 2019

Funkcie

Partner