Webinár: Kontrola inventarizácie majetku a záväzkov za rok 2019

Webinár sa venuje inventarizácii majetku a záväzkov a ich rozdielov za rok 2019 k času zostavenia účtovnej závierky. Webinár sa bližšie zaoberá vlastnou kontrolou:

 • spracovania výstupov a ich správnosti,
 • správneho inventarizovania majetku,
 • správneho účtovania o rozdieloch,
 • škodových udalostí a
 • výkonu základnej finančnej kontroly v oblasti inventarizovania majetku, vyradenia majetku, likvidácie a škodových udalostí.

 

Lektor prostredníctvom webinára nebude „čítať zákon“ a webinár je spracovaný ako praktický manuál pre zamestnancov a osoby zodpovedné za inventarizáciu majetku.

 

Súčasťou prezentácie je prehľad povinností v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a Opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov. Webinár obsahuje niekoľko vzorových príkladov do praxe so správnymi vzormi zápisov i súpisov, ako aj menovacích dekrétov či príkazu na zostavenie inventarizácie pre použitie do súčasných rokov. Tiež sa bližšie budeme venovať inventarizovaniu pokladničnej hotovosti a cenín a problémom v praxi z pohľadu následných kontrol.

 

Cieľová skupina: zamestnanci subjektov verejnej správy, štátnych fondov, obchodných spoločností verejnej správy, obcí, škôl a miest, ako aj zamestnanci zriadených organizácií (rozpočtové a príspevkové organizácie), obchodné spoločnosti a organizácie mimo verejnej správy.

Záznam z webinára:

Časti videa:

 •   Záznam z webinára: Kontrola inventarizácie majetku a záväzkov za rok 2019 - úvod [1 min.]  Zadarmo
 •   Záznam z webinára: Kontrola inventarizácie majetku a záväzkov za rok 2019 [164 min.]  Platený prístup

Popis

Technické podmienky pre sledovanie:

Prístup na internet.

 

Ako prebieha webinár?

Po zakúpení prístupu k online sledovaniu vám pár dní pred jeho konaním odošleme organizačné pokyny. Počas celého priebehu webinára môžete prostredníctvom chatu klásť otázky lektorovi seminára, na ktoré vám následne odpovie.

Program

Lektor sa bližšie venuje:

 • správnosti zostavenia inventarizácie a zodpovednosti za jej vykonanie,
 • vyhotoveniu príkazu na jej vykonanie, menovaniu členov,
 • inventúre majetku, záväzkov i pohľadávok,
 • častým kontrolným zisteniam z praxe a tiež
 • náležitostiam výstupov z inventarizácie.

 

Webinár dáva účastníkom odpovede i na otázky, a to:

 • Čo všetko mali obsahovať inventúrne súpisy za rok 2019?
 • Spracovali sme správne majetkové inventúry?
 • Musí byť súčasťou inventarizácie aj základná finančná kontrola?
 • Aké povinnosti majú členovia inventarizačnej komisie?
 • Čo všetko požaduje zákon o účtovníctve k zostaveniu príkazu štatutára pre realizovanie inventarizácie?
 • Aké sú časté kontrolné zistenia a ako sa im vyvarovať?
 • Musí sa účtovať inventarizačný rozdiel?
 • Kedy je možné tvoriť rezervu a kedy časové rozlíšenie?
 • Musí sa tvorba rezervy alebo opravnej položky overiť finančnou kontrolou?
 • Môžeme tvoriť na konci roka rezervy na rekreačné príspevky?
 • Ktoré účty nesmú vykazovať na konci roka zostatok podľa Postupov účtovania?
 • Musíme okrem inventúrnych súpisov zostaviť aj inventarizačný zápis z každého jedného súpisu?
 • Postačí vykonať inventarizáciu pokladničnej hotovosti dvakrát za rok?

 

 

Harmonogram

09,00 – 11,00 – prednáška

11,00 – 11,15 – prestávka

11,15 – 13,00 – prednáška

Termíny

   31.1.2020
   09:00 - 15:00
   48
  Zrealizované

Profil lektora

PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Na popise autora pracujeme. Ďakujeme za vašu trpezlivosť.


Profivzdelávanie klub - bonusové materiály

 Materiály sú dostupné po prihlásení
Prednáška: Kontrola inventarizácie majetku a záväzkov za rok 2019 / 475 kB

Najnovšie videoškolenia lektora

Administratívna finančná kontrola v prípade poskytovania dotácií z rozpočtu

Funkcie

Partner