Webinár: Inventarizácia majetku, záväzkov a ich rozdielov za rok 2019 vo verejnej správe z pohľadu kontrolóra

Webinár sa venuje aktuálnej téme v týchto mesiacoch – inventarizácii majetku a záväzkov a ich rozdielov za rok 2019 k času zostavenia účtovnej závierky. Webinár obsahuje niekoľko vzorových príkladov do praxe so správnymi vzormi zápisov i súpisov, ako aj menovacích dekrétov a príkazu na zostavenie inventarizácie pre použitie do súčasných rokov. V rámci programu budete mať príležitosť objasniť si, aký je rozdiel medzi inventarizáciou a inventúrou alebo kedy a v akých lehotách je účtovná jednotka povinná ich vykonať.

 

Pozornosť venujeme aj inventarizovaniu pokladničnej hotovosti, cenín či konkrétnym problémom, s ktorými sa lektor pri výkone kontroly subjektov verejnej správy v praxi najčastejšie stretáva. Súčasťou prezentácie je kompletný prehľad povinností v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a Opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov. Po absolvovaní webinára budete plne informovaní a schopní zvládať činnosti v jednotlivých krokoch inventarizácie v súlade so zákonom o účtovníctve.

Záznam z webinára:

Časti videa:

 •   Záznam z webinára: Inventarizácia majetku, záväzkov a ich rozdielov za rok 2019 vo verejnej správe z pohľadu kontrolóra - úvod [1 min.]  Zadarmo
 •   Záznam z webinára: Inventarizácia majetku, záväzkov a ich rozdielov za rok 2019 vo verejnej správe z pohľadu kontrolóra [214 min.]  Platený prístup

Popis

Technické podmienky pre sledovanie:

Prístup na internet.

 

Ako prebieha webinár?

Po zakúpení prístupu k online sledovaniu vám pár dní pred jeho konaním odošleme organizačné pokyny. Počas celého priebehu webinára môžete prostredníctvom chatu klásť otázky lektorovi seminára, na ktoré vám následne odpovie.

Program

Lektor sa bližšie venuje:

 • správnosti zostavenia inventarizácie a zodpovednosti za jej vykonanie,
 • vyhotoveniu príkazu na jej vykonanie, menovaniu členov,
 • inventúre majetku, záväzkov i pohľadávok,
 • častým kontrolným zisteniam z praxe a tiež
 • náležitostiam výstupov z inventarizácie.

 

Webinár dáva účastníkom odpovede i na otázky:

 • Čo všetko majú obsahovať inventúrne súpisy?
 • Musí byť súčasťou inventarizácie aj základná finančná kontrola?
 • Aké povinnosti majú členovia inventarizačnej komisie?
 • Čo všetko požaduje zákon o účtovníctve k zostaveniu príkazu štatutára k realizovaniu inventarizácie?
 • Aké sú časté kontrolné zistenia a ako sa im vyvarovať?
 • Musí sa účtovať inventarizačný rozdiel?
 • Kedy je možné tvoriť rezervu a kedy časové rozlíšenie?
 • Musí sa tvorba rezervy alebo opravnej položky overiť finančnou kontrolou?
 • Môžeme tvoriť na konci roka rezervy na rekreačné príspevky?
 • Ktoré účty nesmú vykazovať na konci roka zostatok podľa Postupov účtovania?
 • Musíme okrem inventúrnych súpisov zostaviť aj inventarizačný zápis z každého jedného súpisu?
 • Postačí vykonať inventarizáciu pokladničnej hotovosti dvakrát za rok?

 

 

Harmonogram

09,00 – 11,00 – prednáška

11,00 – 11,15 – prestávka

11,15 – 13,00 – prednáška

Termíny

   3.12.2019
   09:00 - 13:00
   48
  Zrealizované

Profil lektora

Image41451.jpg
PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Pôsobí ako kontrolór v územnej samospráve  a kontrolór Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Dlhodobo sa venuje problematike práva verejnej správy a oblasti finančnej kontroly. Študoval na univerzite v Českej republike a ukončil postgraduálne štúdium na Ústave práva v Prahe so zameraním na obchodné a finančné právo. Publikuje príspevky v odborných periodikách a na on-line portáloch. Vydal publikáciu k finančnej kontrole, príručku na rozpočtovanie a účtovanie v samospráve a publikáciu o zverejňovaní zmlúv, faktúr a objednávok. Rovnako pravidelne a pútavo školí tému práva verejnej správy s príkladmi zo svojej kontrolnej a publikačnej praxe.


Profivzdelávanie klub - bonusové materiály

 Materiály sú dostupné po prihlásení
Prednáška:Inventarizácia majetku, záväzkov a ich rozdielov za rok 2019 vo verejnej správe z pohľadu / 476 kB
Smernica o účtovníctve - VZOR / 477 kB
Smernica o FK - VZOR / 350 kB

Najnovšie videoškolenia lektora

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok (najčastejšie chyby pri kontrolách v roku 2019)
Povinný obsah webových sídiel subjektov verejnej správy
Poskytovanie rekreačných príspevkov a poukazov v praxi (najčastejšie otázky a odpovede)

Funkcie

Partner