Webinár: Inventarizácia majetku, záväzkov a ich rozdielov za rok 2019 vo verejnej správe z pohľadu kontrolóra

Webinár sa venuje aktuálnej téme v týchto mesiacoch – inventarizácii majetku a záväzkov a ich rozdielov za rok 2019 k času zostavenia účtovnej závierky. Webinár obsahuje niekoľko vzorových príkladov do praxe so správnymi vzormi zápisov i súpisov, ako aj menovacích dekrétov a príkazu na zostavenie inventarizácie pre použitie do súčasných rokov. V rámci programu budete mať príležitosť objasniť si, aký je rozdiel medzi inventarizáciou a inventúrou alebo kedy a v akých lehotách je účtovná jednotka povinná ich vykonať.

 

Pozornosť venujeme aj inventarizovaniu pokladničnej hotovosti, cenín či konkrétnym problémom, s ktorými sa lektor pri výkone kontroly subjektov verejnej správy v praxi najčastejšie stretáva. Súčasťou prezentácie je kompletný prehľad povinností v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a Opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov. Po absolvovaní webinára budete plne informovaní a schopní zvládať činnosti v jednotlivých krokoch inventarizácie v súlade so zákonom o účtovníctve.

Záznam z webinára:

Časti videa:

 •   Záznam z webinára: Inventarizácia majetku, záväzkov a ich rozdielov za rok 2019 vo verejnej správe z pohľadu kontrolóra - úvod [1 min.]  Zadarmo
 •   Záznam z webinára: Inventarizácia majetku, záväzkov a ich rozdielov za rok 2019 vo verejnej správe z pohľadu kontrolóra [214 min.]  Platený prístup

Popis

Ako prebieha webinár a technické podmienky pre sledovanie nájdete TU.

Program

Lektor sa bližšie venuje:

 • správnosti zostavenia inventarizácie a zodpovednosti za jej vykonanie,
 • vyhotoveniu príkazu na jej vykonanie, menovaniu členov,
 • inventúre majetku, záväzkov i pohľadávok,
 • častým kontrolným zisteniam z praxe a tiež
 • náležitostiam výstupov z inventarizácie.

 

Webinár dáva účastníkom odpovede i na otázky:

 • Čo všetko majú obsahovať inventúrne súpisy?
 • Musí byť súčasťou inventarizácie aj základná finančná kontrola?
 • Aké povinnosti majú členovia inventarizačnej komisie?
 • Čo všetko požaduje zákon o účtovníctve k zostaveniu príkazu štatutára k realizovaniu inventarizácie?
 • Aké sú časté kontrolné zistenia a ako sa im vyvarovať?
 • Musí sa účtovať inventarizačný rozdiel?
 • Kedy je možné tvoriť rezervu a kedy časové rozlíšenie?
 • Musí sa tvorba rezervy alebo opravnej položky overiť finančnou kontrolou?
 • Môžeme tvoriť na konci roka rezervy na rekreačné príspevky?
 • Ktoré účty nesmú vykazovať na konci roka zostatok podľa Postupov účtovania?
 • Musíme okrem inventúrnych súpisov zostaviť aj inventarizačný zápis z každého jedného súpisu?
 • Postačí vykonať inventarizáciu pokladničnej hotovosti dvakrát za rok?

 

 

Harmonogram

09,00 – 11,00 – prednáška

11,00 – 11,15 – prestávka

11,15 – 13,00 – prednáška

Termíny

   3.12.2019
   09:00 - 13:00
   48
  Zrealizované

Profil lektora

Image41451.jpg
PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Pôsobí ako kontrolór v územnej samospráve  a kontrolór Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Dlhodobo sa venuje problematike práva verejnej správy a oblasti finančnej kontroly. Študoval na univerzite v Českej republike a ukončil postgraduálne štúdium na Ústave práva v Prahe so zameraním na obchodné a finančné právo. Publikuje príspevky v odborných periodikách a na on-line portáloch. Vydal publikáciu k finančnej kontrole, príručku na rozpočtovanie a účtovanie v samospráve a publikáciu o zverejňovaní zmlúv, faktúr a objednávok. Rovnako pravidelne a pútavo školí tému práva verejnej správy s príkladmi zo svojej kontrolnej a publikačnej praxe.


Profivzdelávanie klub - bonusové materiály

 Materiály sú dostupné po prihlásení
Prednáška:Inventarizácia majetku, záväzkov a ich rozdielov za rok 2019 vo verejnej správe z pohľadu / 476 kB
Smernica o účtovníctve - VZOR / 477 kB
Smernica o FK - VZOR / 350 kB

Najnovšie videoškolenia lektora

Praktický manuál pre rozpočtárov/ekonómov pri výkone základnej finančnej kontroly
Športové poukazy pre deti od 1. 1. 2020
Povinnosti hlavného kontrolóra obce v úvode roka 2020

Funkcie

Partner