Webinár: Právne minimum a správne postupy v personalistike a mzdovom účtovníctve

Tento webinár má za cieľ poskytnúť vám správne postupy pri trestnoprávnych súvislostiach zapríčinených nesprávnym výkonom účtovníctva a personalistiky, pri porušení disciplíny, pri skončení pracovného pomeru, pri náhrade a vymáhaní škody, ako aj pri plnení predpisov vyplývajúcich z BOZP a GDPR. Okrem základných povinností a pravidiel, ktoré musíte podľa Zákonníka práce a súvisiacich zákonov dodržiavať, nahliadneme aj na to, ako sa brániť v prípade, že došlo k ich porušeniu a vám je nariadená štátna kontrola napr. zo strany Inšpektorátu práce alebo Úradu na ochranu osobných údajov. Ako účastník navyše získate vzory pre jednotlivé dôležité právne oblasti personalistiky (pracovnoprávne vzťahy, štátne kontroly, GDPR a pod.).

Záznam z webinára:

Časti videa:

 •   Záznam z webinára - úvod [1 min.]  Zadarmo
 •   Záznam z webinára: Právne minimum a správne postupy v personalistike a mzdovom účtovníctve [207 min.]  Platený prístup

Popis

Ako prebieha webinár a technické podmienky pre sledovanie nájdete TU.

Program

Trestnoprávne súvislosti spôsobené nesprávnym výkonom účtovníctva a personalistiky

 • Trestné činy a tresty
 • Podmienky zbavenia sa trestnej zodpovednosti
 • Náhrada škody spôsobenej trestným činom

 

Pracovnoprávne vzťahy a najčastejšie chyby

 • Chyby pri skončení pracovného pomeru
 • Správny postup pri porušení disciplíny
 • Správny postup pri skončení pracovného pomeru

 

Ako správne vybrať typ zmluvy

 • Rozdiely medzi obchodnou/občianskou/pracovnou zmluvou
 • Pozitívne a negatívne dosahy

 

Náhrada a vymáhanie škody 

 • Škoda spôsobená zamestnancom (štvornásobok alebo skutočná škoda)
 • Postup pri vymáhaní škody

 

BOZP a GDPR

 • Najdôležitejšie povinnosti pri BOZP a GDPR

 

 Štátne kontroly a OČTK

 • Ako sa brániť pri štátnej kontrole
 • Právne prostriedky pri štátnej kontrole
 • Inšpektorát práce
 • Úrad na ochranu osobných údajov

 

Vysvetlivky k poskytnutej vzorovej dokumentácii

Harmonogram

09,00 – 11,00 – prednáška
11,00 – 11,30 – prestávka
11,30 – 13,30 – prednáška

Termíny

   1.7.2021
   09:00 - 13:30
   84
  Zrealizované

Profil lektora

autor_Lukajka.jpg
JUDr. Jozef Lukajka, PhD.

JUDr. Jozef Lukajka PhD. okrem lektorskej a publikačnej činnosti pôsobí v Advokátskej kancelárii LUKAJKA & PARTNERS s. r. o. ako riadiaci advokát, kde sa venuje uplatňovaniu nárokov a zastupovaniu klientov v súdnych konaniach, konaniach s inšpektorátmi práce, so Slovenskou obchodnou inšpekciou a ďalšími štátnymi inštitúciami.  Pred výkonom advokátskej činnosti pôsobil niekoľko rokov ako právnik na právnom oddelení inšpektorátu práce, kde okrem iného dohliadal na dodržiavanie pracovného práva a BOZP v spoločnostiach. Počas svojej praxe nadobudol skúsenosti najmä v oblasti sporovej agendy (pracovné právo, BOZP, trestné právo, správne právo a pod.) a práva v e-commerce (eshopy, internetové obchody a pod.) pri poskytovaní právnych služieb pre slovenských a zahraničných klientov. Právnemu rámcu eshopov a ich zastupovaniu v súdnych konaniach, konaniach so SOI a Úradu na ochranu osobných údajov sa venuje od samotného prijatia základných zákonov pre túto oblasť (zákon č. 122/2013 Z. z., zákon č. 102/2014 Z. z. a pod.) v zmysle neskorších novelizácií a nových zákonov. Od prijatia týchto zákonov poskytol viac ako 300 právnych riešení pre firmy a živnostníkov.


Profivzdelávanie klub - bonusové materiály

 Materiály sú dostupné po prihlásení
Materiál k webináru: Právne minimum a správne postupy v personalistike a mzdovom účtovníctve / 540 kB
Vzor dodatku k zmluve.docx / 26 kB
Vzor informačnej povinnosti pre zákazníkov.docx / 26 kB
Vzor informačnej povinnosti pre zamestnancov.docx / 27 kB
Vzor odporu proti trestnému rozkazu.doc / 51 kB
Vzor odvolania na Finančné riaditeľstvo.docx / 39 kB
Vzor oznámenia porušenia ochrany osobných údajov na Úrad na OOÚ.docx / 18 kB
Vzor posúdenia spracúvania osobných údajov a prijatie záruk, opatrení a mechanizmov.docx / 116 kB
Vzor prílohy evidencie o zistených bezpečnostných incidentoch.docx / 15 kB
Vzor prílohy evidencie pridelených kľúčov.docx / 17 kB
Vzor prílohy o zozname poverených osôb.docx / 15 kB
Vzor prílohy záznamu o vykonanej kontrolnej činnosti.docx / 17 kB
Vzor prílohy zoznamu aktív a všetkých miest prepojenia sietí.docx / 21 kB
Vzor súhlasu s informačnou povinnosťou na webe.docx / 25 kB
Vzor súhlasu s informačnou povinnosťou.docx / 26 kB
Vzor technických a organizačných opatrení k informačným systémom.docx / 85 kB
Vzor textu vyhlásenia súhlasu na webe.docx / 11 kB
Vzor vyjadrenia k začatiu konania IP.doc / 67 kB
Vzor vyjadrenia pre Úrad OOÚ.doc / 66 kB
Vzor záznamov o spracovateľských činnostiach od ÚOOÚ.xlsx / 24 kB
Vzor záznamu o poverení osoby prevádzkovateľom.docx / 36 kB
Vzor zmluvy o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom.docx / 32 kB
Informácie a odporúčania k štátnym kontrolám.docx / 43 kB

Najnovšie videoškolenia lektora

Vymáhanie pohľadávok v praxi z pohľadu podnikateľa (zabezpečenie, postup a možnosti)
Pravidlá a fakty GDPR v online marketingu
Návod na podanie žiadosti – pandemické dotácie

Funkcie

Partner