Zákazka na uskutočnenie stavebných prác

Cieľom seminára je komplexne pomôcť verejnému obstarávateľovi ako postupovať v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z.  o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti verejného obstarávania na uskutočnenie stavebných prác. Budeme sa zaoberať postupom verejného obstarávania: zákazka s nízkou hodnotou podľa §117 ZVO a podlimitnou zákazkou na stavebné práce. Ako vyhodnocovať takéto verejné obstarávanie, nie vždy je vhodné vyhodnocovať najnižšiu cenu. Oboznámime sa s novými postupmi v súlade s novelou zákona o verejnom obstarávaní účinnou od 01.11.2017, ktorá podstatným spôsobom mení vyhodnotenie verejného obstarávania v podlimitnom postupe.

Program

  • Zákazka na uskutočnenie stavebných prác v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní,
  • Projektová dokumentácia, rozpočet stavby a stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky,
  • Podmienky účasti,  ako ich nastaviť aby sa obmedzil vstup nezodpovedných dodávateľov,
  • Environmentálne aspekty v sektore stavebníctva,
  • Sociálne aspekty v sektore stavebníctva,
  • Ustanovenia zmluvy o dielo dôležité pre kvalitné zrealizovanie stavebných prác,
  • Subdodávatelia v zákazkách na uskutočnenie stavebných prác,
  • Register partnerov verejného sektora a konflikt záujmov vo verejnom obstarávaní,
  • Diskuse.

HARMONOGRAM:
08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia
09.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

 

Účastnícky poplatok obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

  

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.

   

 

 

Termíny a miesta

Dátum:Miesto konania:Organizačné pokyny:Cena s DPH:Prihlásiť sa:
28.3.2018Bratislava

Astrová 2/A (1. poschodie), Bratislava - Ružinov

Mapa
90 €Zrealizované

Profil lektora

Ing. Dagmar Melotíková

špecializuje sa na konzultačnú činnosť a poradenstvo v oblasti verejného obstarávania, zároveň komplexne zabezpečuje verejné obstarávanie pre obstarávateľov ako aj uchádzačov/dodávateľov.


Najnovšie videoškolenia lektora

Ako sa zmenia pravidlá pri „zákazke s nízkou hodnotou“ od 1. 1. 2019?
Ako postupovať pri príprave súťažných podkladov pri podlimitných zákazkách od 1. 1. 2019?
Zákazka s nízkou hodnotou a príprava súťažných podkladov

Funkcie

Partner