Veľká novela zákona o verejnom obstarávaní schválená dňa 16. 10. 2018

Od 1. 1. 2019 prináša „veľká“ novela zákona o verejnom obstarávaní doposiaľ najvýraznejšie zmeny do súčasného zákona. Už budúci rok sa tak mení väčšina zaužívaných postupov verejného obstarávania pre všetky zúčastnené strany. Novinky nás čakajú hlavne v postupe verejného obstarávania „zákazka s nízkou hodnotou“ a v „podlimitnom postupe“. Na seminári s Ing. Dagmar Melotíkovou vám predstavíme celý obsah schválenej novely zákona a zodpovieme vám najčastejšie otázky týkajúce sa aplikácie očakávaných zmien v praxi alebo prípravy budúcich zákaziek.

Program

 • Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 ZVO v úplne novom „šate“
 • Zmeny vo finančných limitoch
 • Výnimka zo zákona do výšky 5 000 eur bez DPH – ako ju správne uplatniť
 • Ako určiť predpokladanú hodnotu zákazky podľa novely, využitie prípravných trhových konzultácií
 • Príde k podstatným zmenám v povinnostiach verejného obstarávateľa a obstarávateľa podľa § 10 zákona o verejnom obstarávaní
 • Po novom budeme zverejňovať tri súhrnné správy do profilu verejného obstarávateľa
 • Pozor na dochvíľnosť v plnení si povinnosti vystaviť referenciu, novela prinesie nové pravidlá
 • Na EKS po novele už nebudeme môcť verejne obstarávať stavebné práce
 • Nastanú nové pravidlá, za akých môže verejný obstarávateľ uzavrieť zmluvu s víťazným uchádzačom pri zákazke s nízkou hodnotou
 • Zmena pravidiel pri uzatváraní Dodatkov k zmluvám podľa § 18 zákona o verejnom obstarávaní
 • Všeobecné informácie o zmenách pri podlimitnej zákazke bez elektronického trhoviska
 • Lehota viazanosti ponúk bude maximálne 12 mesiacov, nie je možné ju predĺžiť, výšku zábezpeky riešia zmeny v novele
 • Novela prináša zmeny v lehote na predkladanie ponúk,  
 • Jednotný európsky dokument možno nahradiť čestným vyhlásením pri podlimitných zákazkách
 • Priame rokovacie konanie aj pri podlimitných zákazkách
 • Diskusia

HARMONOGRAM:
08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia
09.00 – 11.30 prednáška
11.30 – 12.30 obedňajšia prestávka
12.30 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

 

Účastnícky poplatok obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

Účastníci seminára v hoteli Saffron môžu využiť parkovanie v areáli hotela alebo na podzemnom parkovisku za zľavnenú cenu 5 eur na celý deň.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.

Termíny a miesta

Dátum:Miesto konania:Organizačné pokyny:Cena s DPH:Prihlásiť sa:
6.11.2018Žilina

Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., M. Rázusa 23A/8336

Mapa
96 €Zrealizované
13.11.2018Nitra

Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická č. 4

Mapa
96 €Zrealizované
15.11.2018Banská Bystrica

Hotel Dixon, Švermova 32, Banská Bystrica

Mapa
96 €Zrealizované
4.12.2018Bratislava

Hotel Saffron, Školská 5

Mapa
96 €Zrealizované

Profil lektora

Ing. Dagmar Melotíková

špecializuje sa na konzultačnú činnosť a poradenstvo v oblasti verejného obstarávania, zároveň komplexne zabezpečuje verejné obstarávanie pre obstarávateľov ako aj uchádzačov/dodávateľov.


Profivzdelávanie klub - bonusové materiály

 Materiály sú dostupné po prihlásení
Zákazka s nízkou hodnotou.pptx / 1,00 MB
Veľká novela zákona o verejnom obstarávaní schválená dňa 16. 10. 2018.pptx / 425 kB
Interná smernica.docx / 36 kB

Profivzdelávanie klub - videá, videoškolenie

Zefektívnenie a zjednodušenie postupov verejného obstarávania od 1. 1. 2019

Najnovšie videoškolenia lektora

Ako sa zmenia pravidlá pri „zákazke s nízkou hodnotou“ od 1. 1. 2019?
Ako postupovať pri príprave súťažných podkladov pri podlimitných zákazkách od 1. 1. 2019?
Zákazka s nízkou hodnotou a príprava súťažných podkladov

Funkcie

Partner