Úvod do transferového oceňovania

S problematikou transferového oceňovania sa podnikateľské subjekty stretávajú v praxi už pomerne dlho. Väčšej pozornosti sa transferovému oceňovaniu dostáva od roku 2015, keď sa pravidlá transferového oceňovania začali aplikovať aj na tuzemské závislé osoby. Je to ale stále oblasť, ktorú daňovníci považujú za pomerne náročnú, s nejednoznačnými pravidlami a spojenú so špecifickými povinnosťami. Je to oblasť, ktorá sa pomerne dynamicky vyvíja, a to jednak implementáciou medzinárodne uznávaných pravidiel, ale tiež aj zohľadnením domácich špecifík pre tuzemské závislé osoby.

Popis

Cieľom tohto školenia je poskytnúť účastníkom základné poznatky z problematiky transferového oceňovania a poukázať na elementárne povinnosti závislých osôb, ktoré sú zadefinované v zákone o dani z príjmov a súvisiacich právnych predpisoch.

V spleti právnych predpisov si podnikateľské subjekty často neuvedomia, ktoré daňové povinnosti majú voči správcovi dane a aký je ich rozsah. Transferové oceňovanie sa vzťahuje na transakcie medzi závislými osobami a prináša pre nich špecifické povinnosti.

Školenie poskytne účastníkom rámcový prehľad o základných pravidlách transferového oceňovania v kontexte legislatívnych zmien, vysvetlí aktuálne povinnosti závislých osôb, uplatňovanie princípu nezávislého vzťahu a tiež požiadavky na spracovanie dokumentácie o transferovom oceňovaní na praktických príkladoch pre rôzne skupiny daňovníkov. Zameriame sa aj na najčastejšie chyby daňových subjektov a ako sa im vyvarovať.

Školenie je určené všetkým, ktorí s problematikou transferového oceňovania pracujú a rozhodli sa spracovať dokumentáciu vo vlastnej réžii, ale aj tým, pre ktorých je táto problematika novou výzvou.

Program

 • Podstata transferového oceňovania – princíp nezávislého vzťahu
 • Legislatívny rámec a aktuálne zmeny – zákon o dani z príjmov
 • Definícia závislej osoby, praktické príklady na učenie závislého vzťahu s dôrazom na tuzemské závislé osoby
 • Dokumentácia k transferovému oceňovaniu – význam a obsah
 • Ako pripraviť dobrú dokumentáciu
 • Interná smernica k transferovému oceňovaniu
 • Špecifické pravidlá v dokumentácii pre vybraných daňovníkov s prepojením na obec, VÚC alebo štát
 • Metódy transferového oceňovania a ich aplikácia na praktických príkladoch
 • Najčastejšie chyby daňových subjektov
 • Odporúčania a praktické rady pre daňové subjekty
 • Odpovede na otázky v rámci diskusie

 

HARMONOGRAM:
08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia
09.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

 

Účastnícky poplatok obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

 

Účastníci seminára v hoteli Saffron môžu využiť parkovanie v areáli hotela alebo na podzemnom parkovisku za zľavnenú cenu 3 eurá na celý deň.

 

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.

   

Termíny a miesta

Dátum:Miesto konania:Organizačné pokyny:Cena s DPH:Prihlásiť sa:
7.3.2018Bratislava

Hotel Saffron, Školská 5

Mapa
78 €Zrealizované

Profil lektora

Ing. Silvia Karelová

Pracuje na oddelení medzinárodného zdaňovania na Finančnom riaditeľstve SR. Od roku 2001 rieši problematikou medzinárodného zdaňovania a špecializuje sa na oblasť transferového oceňovania, ktoré v rámci finančnej správy aj lektorsky zastrešuje.
Zastupuje Slovenskú republiku v medzinárodných organizáciách na aktivitách, ktoré sa týkajú problematiky transferového oceňovania.


Profivzdelávanie klub - bonusové materiály

Úvod do transferového oceňovania.pdf / 1,00 MB
Zákon o dani z príjmov, zákon o daní z pridanej hodnoty.pdf / 3,00 MB
Zákon o účtovníctve.pdf / 2,00 MB

Profivzdelávanie klub - videá, videoškolenie

Transferové oceňovanie: úvod do problematiky

Najnovšie videoškolenia lektora

Dokumentačná povinnosť transferového oceňovania – novinky pre rok 2019
Transferové oceňovanie – zmeny v roku 2017
Transferové oceňovanie – dokumentačná povinnosť a špecifické transakcie medzi závislými osobami (nadstavbové školenie k základným poznatkom o TO)

Funkcie

Partner