Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve za rok 2019 a zmeny v účtovníctve od 1. 1. 2020

Získajte podrobný návod, ako bez chýb a s prihliadnutím na všetky najnovšie zmeny zostaviť účtovnú závierku v podvojnom účtovníctve za rok 2019. Na školení s Ing. Máriou Horváthovou si môžete ozrejmiť všetky závierkové účtovné prípady, inventarizáciu majetku alebo zostavenie súvahy a výkazu ziskov a strát.        

 

Okrem základných vedomostí, ktoré potrebuje poznať každý účtovník účtujúci v sústave podvojného účtovníctva, získate aj vzorové poznámky mikro, malej účtovnej a veľkej jednotky.

 

Školenie vychádza z najčastejšie kladených otázok za minuloročné účtovné obdobia, a preto na školení nebudú chýbať ani riešenia konkrétnych závierkových problémov. Odniesť si zo školenia môžete celý rad praktických tipov pre ukončenie účtovného roka 2019, ako aj prehľad zmien, ktoré nadobúdajú účinnosť od 1. 1. 2020.

Popis

Ako bonus získa každý účastník školenia zdarma:

 • Služby daňovej a mzdovej pohotovosti – odborníci odpovedajú na vaše otázky počas 30 dní
 • Online publikácia:
  • Zákon o dani z príjmov, zákon o daní z pridanej hodnoty, zákon o správe daní, zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice
  • Zákon o DzP, Zákon o DzPH, Zákon o správe daní, Zákon o dani z motorových vozidiel, Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice

Program

 • Účtovníctvo v priebehu  účtovného obdobia. Ako sa vyhnúť neprávnemu účtovaniu.  Aktuálne otázky z pohľadu účtovníctva a dane z príjmov. Previazanosť na Obchodný zákonník z pohľadu posledných noviel

 • Jednotlivé fázy účtovnej závierky – zabezpečiť úplnosť a správnosť účtovníctva  a samotné zostavenie účtovnej závierky

  • Inventarizácia majetku, záväzkov a vlastného imania a účtovné prípady s tým spojené –  vyradenie majetku, úprava ocenenia majetku a záväzkov

  • Závierkové účtovné prípady, správne ocenenie, zaúčtovanie všetkých skutočností do účtovného obdobia; rezervy, časové rozlíšenie, úroky

  • Zistené chyby v predchádzajúcich účtovných obdobiach a ich účtovanie

  • Previazanosť vybraných okruhov účtovania na daň z príjmov

  • Zostavenie účtovnej závierky, osobitosti mikro účtovnej jednotky

  • Upozornenie na správne vykazovanie jednotlivých položiek účtovnej závierky, tvorba analytických účtov

  • Všeobecný vzor poznámok mikro účtovnej jednotky a malej účtovnej jednotky

 

 •  Overenie účtovnej závierky, zverejnenie účtovnej závierky, zmeny vlastného imania, požiadavky posledných noviel Obchodného zákonníka, podnik v kríze, povinnosti a obmedzenia z toho vyplývajúce

 •  Schválenie účtovnej závierky z pohľadu posledných noviel zákona o účtovníctve a Obchodného zákonníka. Zrušenie obchodnej spoločnosti z rozhodnutia súdu

 

HARMONOGRAM:
08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia
09.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

 

Účastnícky poplatok 84 € s DPH zahŕňa: cenu školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

Účastníci seminára v hoteli Saffron môžu využiť parkovanie v areáli hotela alebo na podzemnom parkovisku za zľavnenú cenu 8 eur na celý deň.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.

Termíny a miesta

Dátum:Miesto konania:Organizačné pokyny:Cena s DPH:Prihlásiť sa:
14.1.2020Bratislava

Hotel Saffron, Školská 5, Bratislava

Mapa
84 €Zrealizované
15.1.2020Žilina

Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., M. Rázusa 23A/8336, Žilina

Mapa
84 €Zrealizované
16.1.2020Košice

KOŠICE HOTEL s.r.o., Moldavská cesta 49, Košice

Mapa
84 €Zrealizované

Profil lektora

silluet_woman__300x300.jpg
Ing. Mária Horváthová

Dlhoročná odborníčka a metodička účtovníctva podnikateľov. Audítorka Slovenskej komory audítorov a IFRS expert. Členka metodickej komisie účtovných štandardov Slovenskej komory audítorov. Lektorka a autorka odborných článkov.


Profivzdelávanie klub - bonusové materiály

 Materiály sú dostupné po prihlásení
Zákon o dani z príjmov, zákon o daní z pridanej hodnoty, zákon o správe daní, zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice.pdf / 4,00 MB
Zákon o DzP, Zákon o DzPH, Zákon o správe daní, Zákon o dani z motorových vozidiel, Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice.pdf / 4,00 MB

Profivzdelávanie klub - videá, videoškolenie

Zmeny v zákone o správe daní (daňový poriadok) od 1. 1. 2020

Najbližšie školenia lektora


Najbližie konferencie lektora


Funkcie

Partner