Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve za rok 2018 a zmeny v účtovníctve od 1. 1. 2019

Na školení s Ing. Máriou Horváthovou získate podrobný návod, ako bez chýb a s prihliadnutím na všetky najnovšie zmeny zostaviť účtovnú závierku v podvojnom účtovníctve za rok 2018. V priebehu seminára sa zameriame na konkrétne závierkové účtovné prípady, inventarizáciu majetku alebo na zostavenie súvahy a výkazu ziskov a strát. Okrem základných vedomostí, ktoré potrebuje poznať každá účtovná jednotka účtujúca v sústave podvojného účtovníctva získate aj vzorové poznámky mikro účtovnej alebo malej účtovnej jednotky. Chýbať na školení nebudú ani vybrané problémy a oprava chýb predošlých účtovných období. Súčasťou školenia je aj prehľad zmien v účtovníctve účinných od 1. 1. 2019.

Program

Účtovanie o majetku a záväzkov v priebehu účtovného obdobia

  • Dlhodobý majetok; oceňovanie, správne zaradenie majetku, odpisovanie; vybraný pohľad podľa zákona o dani z príjmov
  • Zákazková výroba, zákazková výstavba nehnuteľnosti na predaj, výstavba nehnuteľností na predaj, obstaranie nehnuteľností na predaj
  • Nad niektorými osobitosťami účtovania zásob; vplyv na základ dane právnických osôb
  • Krátkodobý finančný majetok
  • Oceňovanie pohľadávok, vrátane pohľadávok v cudzej mene, opravné položky, postúpenie pohľadávok, odpis pohľadávok; rozdielnosti z pohľadu zákona o dani z príjmov
  • Pohľadávky a záväzky voči spoločníkom, prepojené účtovné jednotky, podielová účasť
  • Záväzky, osobitne rezervy

 

Pohľad na položky vlastného imania; prerozdelenie vlastného imania, zvyšovanie a zníženie základného imania a ostatných zložiek vlastného imania; fondy tvorené zo zisku (ustanovenia Obchodného zákonníka z pohľadu účtovníctva  obchodnej spoločnosti)


Účtovanie o zistených chybách v minulých účtovných obdobiach; dodatočné odvody dane z príjmov právnických osôb


Riadna účtovná závierka za rok 2018 podľa veľkostných skupín účtovných jednotiek

  • Časová a vecná súvislosť s účtovným obdobím (vrátane rezerv, nevyfakturovaných dodávok, kurzové rozdiely, účty časového rozlišovania)
  • Oceňovanie majetku a záväzkov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (reálna hodnota, opravné položky); k niektorým otázkam z pohľadu zákona o dani z príjmov
  • Inventarizácia, závierkové a upravujúce závierkové operácia

 

Súvaha a výkaz ziskov a strát so zameraním na mikro účtovnú jednotku a malú účtovnú jednotku; prechod z mikro účtovnej jednotky na malú účtovná jednotku a opačne

 

Vzorové poznámky mikro účtovnej jednotky a malej účtovnej jednotky


Vybrané osobitosti veľkej účtovnej jednotky


Prehľad zmien v účtovníctve podnikateľov od 1.1.2019

 

 

HARMONOGRAM:
08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia
09.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

 

Účastnícky poplatok 78 € s DPH zahŕňa: cenu školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

 

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.

Termíny a miesta

Dátum:Miesto konania:Organizačné pokyny:Cena s DPH:Prihlásiť sa:
11.1.2019Bratislava

Hotel Saffron, Školská 5

Mapa
78 €Zrealizované
14.1.2019Žilina

Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., M. Rázusa 23A/8336

Mapa
78 €Zrealizované
15.1.2019Košice

KOŠICE HOTEL s.r.o., Moldavská cesta 49

Mapa
78 €Zrealizované
18.1.2019Nitra

Agroinštitút Nitra, Akademická č. 4, 949 01 Nitra

Mapa
78 €Zrealizované
21.1.2019Bratislava

Hotel Saffron, Školská 5

Mapa
78 €Zrealizované

Profil lektora

silluet_woman__300x300.jpg
Ing. Mária Horváthová

Dlhoročná odborníčka a metodička účtovníctva podnikateľov. Audítorka Slovenskej komory audítorov a IFRS expert. Členka metodickej komisie účtovných štandardov Slovenskej komory audítorov. Lektorka a autorka odborných článkov.


Profivzdelávanie klub - bonusové materiály

 Materiály sú dostupné po prihlásení
Zákon o účovníctve.pdf / 2,00 MB

Profivzdelávanie klub - videá, videoškolenie

Poznámky k účtovnej závierke za rok 2018 pre mikro, malé aj veľké účtovné jednotky

Funkcie

Partner