Transferové oceňovanie: závislé osoby podľa nových pravidiel (právny pohľad)

Pravidlá transferového oceňovania sa v slovenskej právnej úprave dynamicky vyvíjajú a v poslednom období je možné zaznamenať viacero dôležitých zmien. Tieto zmeny sa týkajú okrem iného pravidiel OECD a rovnako aj vývoja na úrovni EÚ. S účinnosťou od januára 2018 sa navyše v slovenskom zákone o dani z príjmov zmenili doterajšie definície závislosti a transferové oceňovanie sa rozširuje o nové skupiny závislých osôb.

Popis

Prvou nosnou témou seminára je právny pohľad na všetky dostupné pramene pravidiel transferového oceňovania a vysvetlenie ich vzájomného vzťahu z právneho pohľadu. Vzhľadom na komplexnosť transferového oceňovania ma seminár za cieľ uľahčiť orientáciu v širokej spleti dokumentov venovaných tejto téme a vyjasniť vzťah medzi záväznými pravidlami a pravidlami vo forme odporúčaní. Tieto súvislosti sú potrebné predovšetkým s ohľadom na aktuálny vývoj na úrovni OECD, EÚ a vnútroštátneho zákonodarstva.

 

Druhou nosnou témou seminára sú aktuálne zmeny v osobnom rozsahu transferového oceňovania. Od januára 2018 došlo k podstatnému sprísneniu pravidiel v tom zmysle, že transferovému oceňovaniu podliehajú aj tie vzťahy podnikateľských subjektov, ktorých sa transferové oceňovania do konca roka 2017 netýkalo. Seminár sa zameriava na výklad nových pojmov a vysvetľuje ich praktické dopady. Súčasťou výkladu sú aj kazuistiky rôznych kombinácií vzťahov medzi podnikateľskými subjektami a vyhodnotenie splnenia definícií závislosti.

Program

 • Pramene práva transferového oceňovania a ich vzájomný vzťah (ako sa zmeny na úrovni OECD, EÚ a slovenského zákona o dani z príjmov týkajú tuzemských a zahraničných závislých osôb),
 • Záväzné pravidlá vs. odporúčania
 • Nový pojem „subjekt“ a jeho vzťah k definíciám závislosti,
 • Formy závislosti a ich vzájomný vzťah,
 • Blízke osoby,
 • Ekonomické prepojenie,
 • Personálne prepojenie,
 • Iné prepojenie,
 • Závislosť vo forme konsolidovaného celku,
 • Ďalšie čiastkové zmeny v novelizovanom zákone o dani z príjmov,
 • Diskusia a otázky účastníkov.

HARMONOGRAM:

 

8.30 – 9.00 prezentácia účastníkov školenia

9.00 – 11.00 prednáška

11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka

12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

 

Účastnícky poplatok 78 € s DPH obsahuje: cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

V Bratislave, hotely Saffron je na celý deň cena za parkovné 3 € s DPH.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.

Termíny a miesta

Dátum:Miesto konania:Organizačné pokyny:Cena s DPH:Prihlásiť sa:
20.4.2018Žilina

Žilina – Poradca Podnikateľa, spol s.r.o., M. Rázusa 23A/833

Mapa
78 €Zrealizované
4.5.2018Bratislava

Hotel Saffron, Školská 5

Mapa
78 €Zrealizované

Profil lektora

Kocis.jpg
JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD. LL.M.

Pôsobí ako advokát a špecializuje sa na medzinárodné daňové právo a právo transferového oceňovania. Absolvoval postgraduálne štúdium v odbore medzinárodné daňové právo na University of Florida, Levin College of Law v USA, kde zároveň spolupracoval na výskume v oblasti medzinárodného zdaňovania. Vyučoval daňové právo na právnickej fakulte a pôsobil vo viacerých medzinárodných poradenských spoločnostiach so zameraním na nadnárodné spoločnosti pôsobiace v Slovenskej republike. V súčasnosti ako advokát poskytuje právne služby klientom so zameraním na daňové, obchodné a farmaceutické právo. Venuje sa tiež spracovaniu dokumentácie o transferovom oceňovaní, vypracovaniu stanovísk a odporúčaní v oblasti transferového oceňovania a zastupuje klientov v daňových konaniach. Zároveň sa venuje lektorskej činnosti, pravidelne publikuje v domácich a zahraničných periodikách a je spoluautorom monografie „Interpretácia noriem daňového práva orgánmi verejnej správy a súdnej moci“. V roku 2015 publikoval monografiu Úvod do práva transferového oceňovania, ktorá sa ako prvá publikácia na Slovensku venuje právnym aspektom transferového oceňovania.


Profivzdelávanie klub - videá, videoškolenie

Dokumentácia o transferovom oceňovaní

Najnovšie videoškolenia lektora

Nový pojem „subjekt“ v ZDP a jeho vplyv na zdaňovanie príjmov od 1. 1. 2018
Závislé osoby – zmeny v roku 2018
Kontrolovaná transakcia

Funkcie

Partner