Správa registratúry aktuálne a prakticky

AKO SI ZAUTOMATIZOVAT E-GOVERNMENT

 

Máte už implementovaný IS na správu registratúry alebo uvažujete o tomto kroku? Chcete sa dozvedieť viac o zavedení účinnej podpory vášho úradovania? Ako ste zvládli elektronické úradovanie po zavedení povinnosti zabezpečovať výkon verejnej moci elektronicky v novembri 2016? Aká je súčasná prax a realita v elektronickej komunikácii vášho subjektu? Odpovede na tieto a mnohé ďalšie otázky dostanete na seminári Mgr. Máriou Mrižovou, PhD. a Ing. Mariánom Herzogom. Účastníci získajú na tomto školení aj návod, ako čo najlepšie zvládnuť prechod na e-úradovanie vo vašom subjekte.

Popis

Seminár je určený pre:

 • subjekty štátnej správy - ústredné orgány štátnej správy, štátne RO a PO
 • subjekty územnej samosprávy - obce, vyššie územné celky a nimi zriadené RO a PO
 • školy, školské zariadenia
 •  podnikateľské subjekty /ktoré budú do svojich e-schránok dostávať dokumenty od orgánov verejnej moci a následne ich budú musieť vedieť spracovávať/
 • správcov registratúry
 • asistentky, sekretárky, zamestnancov na úseku ľudských zdrojov, archivárov, zamestnancov hospodárskych správ, IT zamestnancov
 • tých, ktorí komunikujú s klientmi elektronicky, prijímajú alebo vytvárajú elektronické dokumenty alebo práve uvažujú nad zavedením elektronickej správy dokumentov.

Cieľ seminára:
Vzhľadom k vysoko aktuálnej téme- e-Government v praxi, sme pre Vás pripravili praktický seminár z oblasti správy dokumentov a registratúr, na ktorom sa dozviete všetky relevantné a aktuálne informácie

 • o integrácii elektronických schránok s IS na správu registratúry,
 • o novinkách v štandardoch pre IS na správu registratúry,
 • o najefektívnejšej forme vedenia správy registratúry,
 • o kritériách kladených na certifikované  SW produkty v oblasti správy dokumentov,
 • o možnostiach bezpečného uloženia elektronických dokumentov,
 • a o všetkých dôležitých prvkoch, o ktorých potrebujete byť informovaný (á), aby ste mohli riadne a bezchybne vykonávať svoje pracovné úlohy.

Všetky praktické zručnosti a spôsob akým je možné zautomatizovať mnohé úkony v rámci e-Governmentu budú prezentované priamo na certifikovanom informačnom systéme na správu registratúry SW spoločnosti TEMPEST.

Absolvent seminára  získa aj možnosť priameho kontaktu a komunikácie s tvorcom právnych predpisov v oblasti správy dokumentov a tiež možnosť na priame uplatnenie svojich pripomienok a námetov z praxe.

Program

 • Legislatívny rámec výkonu
 • Integrácia IS na správu registratúry s e-schránkou
 • Špecifické procesy spracovania e-podaní a e-úradných vybavení v podmienkach IS na správu registratúry (praktické ukážky)
 • Automatizované procesy spracovania preddefinované v IS na správu registratúry (praktické ukážky)
 • Hodnoverné ukladanie dokumentov prostredníctvom IS na správu registratúry
 • Elektronické vyraďovacie konanie
 • Diskusia

 

 

HARMONOGRAM:
08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia
09.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 14.00 prednáška spojená s diskusiou

 

Účastnícky poplatok 78 € s DPH zahŕňa: cenu školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

 

 

 

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.

 

 

Termíny a miesta

Dátum:Miesto konania:Organizačné pokyny:Cena s DPH:Prihlásiť sa:
11.4.2018Košice

Kultúrno - spoločenské centrum, Jedlíkova 7, Košice /oproti OC OPTIMA/

Mapa
78 €Zrealizované

Profil lektora

Mgr. Mária Mrižová, PhD.

Ministerstvo vnútra SR, metodička registratúr a správy dokumentov, spoluautorka legislatívnych zmien.

Profil lektora

Ing. Marian Herzog

SW spoločnosť TEMPEST a.s. Bratislava


Profivzdelávanie klub - videá, videoškolenie

Elektronické schránky v zmysle zákona o e-Governmente
Správa registratúry a archív organizácie – aktuálne zmeny

Funkcie

Partner