Schválené novely zákona o dani z príjmov od 1.12.2019 a 1.1.2020, informácie k novele DPH 2020

Nepremeškajte príležitosť zareagovať včas na rozsiahle zmeny v daňových pravidlách a získajte komplexný prehľad zmien v daňových zákonoch.

Národná rada schválila viaceré významné zmeny v oblasti zákona o dani z príjmov, ktoré nadobúdajú účinnosť už 1. decembra 2019;  časť zmien platí od roku 2020 – 2021 – 2022. Schválené boli aj viaceré novely zákona o DPH platné od 1.1.2020.

Pripravili sme pre vás seminár zameraný na výklad schválených zmien v oblasti dani z príjmov pre fyzické, ako aj právnické osoby a zároveň aj vysvetlenie avizovaných zmien v zákone o DPH.

Získajte včas spoľahlivý prehľad o dôležitých zmenách v daňových zákonoch, ktorý vám uľahčí pripraviť sa na nové pravidlá v praxi.

Seminárom vás prevedie odborníčka na daňovú problematiku Ing. Soňa Ugróczy.

Popis

Ako bonus získa každý účastník školenia zdarma:
 •  Služby daňovej a mzdovej pohotovosti – odborníci odpovedajú na vaše otázky počas 30 dní
 • Online publikácia: Zákon o dani z príjmov, zákon o daní z pridanej hodnoty, zákon o správe daní, zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice

Program

Rámcový obsah školenia predstavuje rešerš pripravovaných zmien daňových zákonov:

 

Novela zákona o dani z príjmov

 • Schválené zmeny týkajúce sa fyzických osôb (FO), ako aj právnických osôb (PO)
  • ruší sa opakované predkladanie dokladov na priznanie daňového bonusu, ak sú splnené podmienky od 1.12.2019
  • zavedenie nového pojmu „daňovník nespolupracujúceho štátu“
  • rozšírenie pojmu vklad aj na príplatok do rezervného fondu, nedeliteľného fondu družstva a emisného ážia, úpravy v zdanení pri znížení ZI a výplate podielu na zisku
  • doplnenie príjmov plynúcich zo zdrojov na území SR (§ 16) o príjem z prerozdelenia, účet 413 – uplatní sa zrážková daň; príjem sa zníži o hodnotu splateného príspevku na účet 413
  • doplnenie príjmov do zdrojov  z územia SR aj o príjem z vyplatenia oceňovacích rozdielov z precenenia pri zlúčení (416)
  • zmeny pre uplatnenie zmarenej investície pri dlhodobom finančnom majetku – § 17 ods. 3 písm. g) ZDP
  • zavedenie obsahovej náplne oznámenia pri korešpondujúcej úprave základu dane – § 17 ods. 6
  • veľká zmena pravidiel na položky podmienené zaplatením – § 17 ods. 19 (vypustenie podmienky, ak vstupujú takéto položky do obstarávacej ceny; vypúšťa sa podmienka zaplatenia na strane výnosov, napr. marketingové štúdie, prieskum trhu; náklady na sprostredkovanie bez limitácie 20 % z hodnoty sprostredkovaného obchodu; doplnenie ďalších služieb, a to vedenie firiem, poradenské služby v oblasti podnikania a riadenia; zmena pravidiel na normy a certifikáty, zmluvné pokuty, úroky z omeškania, paušálne náhrady, odstupné s podmienkou zaplatenia)
  • zmluvné pokuty, úroky z omeškania, paušálne náhrady, poplatky z omeškania a iné opäť ako daňový výdavok u dlžníka
  • zmeny v majetku na základe zmluvy o výpožičke – režim ako prenajatý majetok s podmienkou prerušenia odpisov u vlastníka
  • spresnenie pravidiel oddanenia trojročných záväzkov (úhrada zmenkou, nahradenie novým záväzkom – § 17 ods. 32)
  • implementácia smernice o hybridných nesúladoch –- § 17i
  • zmena pravidiel na tvorbu opravných položiek k pohľadávkam voči dlžníkovi v konkurze alebo reštrukturalizácii – § 20 ods. 10
  • čiastočné uvoľnenie podmienky premlčania pri pohľadávkach – stačí 1 deň nepremlčania – § 20 ods. 3
  • úprava zahrnovania pohľadávok do daňových výdavkov pri ich postúpení alebo odpísaní  (§ 17 ods. 28, § 17a ods. 7, § 17b ods. 6 a § 17e ods. 14 ZDP)
  • rozšírenie okruhu subjektov, ktorým je možné bezodplatne darovať potraviny z dôvodu uplynutia doby trvanlivosti – daňová likvidácia – § 21 ods. 2 písm. m) 
  • zavedenie novej odpisovej skupiny 0 – 2 roky odpisovania pre elektromobily
  • POZOR, pravidlá na odpočet daňovej straty počas najviac 5 bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období (aj nerovnomerne) s limitom 50 % na základ dane – § 30 ods. 1
  • odpočet daňovej straty aj pri zmene právnej formy
  • zmena limitov na superodpočet nákladov na výskum a vývoj – dvojnásobok § 30c
  • zvýšenie hranice pre povinnosť platenia preddavkov pre fyzické aj právnické osoby – § 34
  • zmeny týkajúce sa peňažných a nepeňažných plnení medzi držiteľom a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti – § 43
  • zmeny v zaokrúhľovaní pre všetky prepočty v zákone o dani z príjmov – § 47
  • oslobodenie licenčných poplatkov a úrokov s podmienkou 24 mesiacov, podiel na ZI bude možné uplatniť dodatočne
  • oslobodenie príjmu z predaja akcií v jednoduchej spoločnosti na akcie – § 13c
  • rozšírenie prijímateľov podielu zaplatenej dane o o register mimovládnych neziskových organizácií – § 50
  • 2021:nová kategória mikrodaňovníka (pre fyzické aj právnické osoby) – zvýhodnené odpisovanie majetku, výhodnejšie pravidlo pre tvorbu opravných položiek k nepremlčaným pohľadávkam, výhodnejšie pravidlo na odpočet daňovej straty a iné výhody
  • iné zmeny vrátane prechodných ustanovení zákona o dani z príjmov

 

 • Schválené zmeny pre fyzické osoby (FO):
  • brutácia nepeňažného príjmu sa presúva z prílohy č.6 priamo do zákona
  • nové typy oslobodenia od dane z príjmu zo závislej činnosti tzv. nepeňažné benefity – od roku 2020 : vzdelávanie zamestnanca; lekárska preventívna prehliadka (povinná aj nepovinná, platená zo SF); zvýšenie príspevku na ubytovanie, od roku 2021 : doprava do zamestnania do 60 eur mesačne; od roku 2022 : príspevok napr. na firemné večierky, teambuilding a iné benefity najviac do výšky 500 eur
  • úprava oslobodenia príjmov z predaja cenných papierov prijatých na regulovaný trh (obdobný regulovaný trh) – § 9 ods. 1 písm. k)
  • zmena v oslobodení od dane pri príjmoch prijatých ako náhrady škôd, náhrady nemajetkovej ujmy, plnení poskytovaných na odstránenie alebo zmiernenie následkov mimoriadnej udalosti alebo plnenia z poistenia majetku a plnenia z poistenia zodpovednosti za škodu – § 9 ods. 2 písm. i)
  • zrušenie nezdaniteľnej časti týkajúcej sa dobrovoľných príspevkov do II. piliera dôchodkového sporenia – § 11 ods. 8 a 9
  • úprava základu daňovníka s príjmami podľa § 6 ZDP pri vklade pohľadávky do obchodnej spoločnosti alebo družstva
  • zmena okruhu príjmov, z ktorých sa platia preddavky na daň z príjmov fyzických osôb, zmena výšky hranice pre povinnosť platenia preddavkov na daň § 35
  • iné

Ďalšie samostatné novely zákona o dani z príjmov od 1. 1. 2020

 • zníženie sadzby dane z príjmov na 15 % pre vybraných daňovníkov – fyzických aj právnických osôb
 • úprava súm nezdaniteľných častí základu dane z príjmov fyzických osôb
 • zavedenie nového príspevku na športovú činnosť dieťaťa (najviac 275 eur)

Informácia k novele zákona o DPH od 1. 1. 2020

 • zavedenie zníženej sadzby DPH 10 % na noviny, časopisy, periodiká
 • zavedenie zníženej sadzby DPH 10 % na základné potraviny (napr. jogurt, kyslé mlieko, syr a tvaroh, med, vybrané druhy zeleniny a ovocia, chlieb a rôzne pekárenské výrobky, ovocné šťavy a iné)
 • zavedenie zmeny v definícii zákonnej registrácie pre účely § 4 ods. 4 – oslobodený predaj bytu, apartmánu alebo nebytového priestoru nebude zakladať registráciu
 • nové pravidlá pre režim konsignačných skladov tzv. call of stock (splnenie nových podmienok, zmeny vo vykazovaní v daňovom priznaní a v súhrnnom výkaze, úprava pravidiel na deň vzniku daňovej povinnosti pri výbere tovaru zo skladu, nové pravidlá na vedenie záznamov a iné zmeny) – nový § 8a a § 11a
 • zavádza sa fikcia dodania tovaru pri premiestnení tovaru do skladu v inom členskom štáte, ak nebol dodaný do 12. mesiacov po jeho naskladnení! – riziká registrácie v štátoch EÚ
 • zavádza sa fikcia dodania tovaru pri strate tovaru, jeho zničení alebo krádeži tovaru v konsignačnom sklade
 • zavádza sa zmena pravidiel na priradenie prepravy pri reťazovom obchode v rámci EÚ (tzv. dve dodania tovaru a jedna preprava) – nový § 13a
 • pri bezodplatnom dodaní tovaru do 1700 eur (drobný hmotný dolimitný majetok) sa zavádza fikcia 4-ročného rovnomerného odpisovania pre účely určenia základu dane
 • spresnenie definície ubytovacích služieb –- § 38 ods. 4, zavedenie časového obdobia ubytovacích služieb
 • sprísnenie podmienok a ich preukazovania pre uplatnenie oslobodenia od dane pri intrakomunitárnom dodaní tovaru do EÚ podľa § 43
 • nepodanie súhrnného výkazu, alebo jeho nesprávne podanie bude mať za následok neuznanie oslobodenia od dane podľa § 43
 • zavedenie oslobodenia od dane v colnom sklade, v osobitnom sklade a daňovom sklade – § 48c, § 48ca, § 48d, § 48e
 • zavádza sa povinnosť opravy odpočítanej dane aj zo služieb, ktoré viedli k trvalému zvýšeniu hodnoty investičného majetku – § 53a
 • nové pravidlá opravy základu dane a výšky dane pri službách cestovného ruchu podľa § 65
 • ostatné drobné zmeny v zákone o DPH

 

HARMONOGRAM:

8.30 – 9.00 prezentácia účastníkov školenia

9.00 – 11.00 prednáška

11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka

12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

 

Účastnícky poplatok obsahuje: cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.

 

Termíny a miesta

Dátum:Miesto konania:Organizačné pokyny:Cena s DPH:Prihlásiť sa:
21.11.2019Bratislava

Vienna Gate, Kopčianska 8A, Petržalka

Ako sa k nám dostať

Mapa
96 €Zrealizované

Profil lektora

Ing. Soňa Ugróczy.jpg
Ing. Soňa Ugróczy

daňová poradkyňa SKDP, člen Metodicko-legislatívnej komisie pre DPH komory daňových poradcov, spoločnosť TAX Ugróczy s.r.o.

Odborná lektorka s dlhoročnou praxou v oblasti daňového práva, venuje sa najmä dani z pridanej hodnoty a dani z príjmov právnických osôb. Dlhodobo sa venuje publikačnej a lektorskej činnosti pre odbornú verejnosť.


Profivzdelávanie klub - bonusové materiály

 Materiály sú dostupné po prihlásení
Zákon o dani z príjmov, zákon o daní z pridanej hodnoty, zákon o správe daní, zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice.pdf / 4,00 MB

Najbližie konferencie lektora


Najnovšie videoškolenia lektora

Reportáž z konferencie Daňový a odvodový kolotoč

Funkcie

Partner