Režim práce vodičov v cestnej nákladnej doprave a autobusovej nepravidelnej doprave a na autobusových linkách nad 50 km a kontrola jeho dodržiavania (AETR)

Sociálne predpisy pre vodičov v oblasti cestnej dopravy sú dôležitou právnou oblasťou pre dopravcov, ktorí podnikajú v cestnej doprave. Ich správne dodržiavanie zabezpečuje pre dopravné spoločnosti nielen istotu, že nebudú sankciovaní, ale zabraňujú tiež dopravným nehodám spôsobených preťažením svojich fyzických a psychických síl. Na školení s Ing. Jozefom Gnapom s vami detailne preberieme súčasné sociálne predpisy – Dohodu AETR, Nariadenie EP a Rady č. 561/2006, ktoré upravujú režim práce vodičov v cestnej nákladnej doprave, autobusovej nepravidelnej doprave a na autobusových linkách nad 50 km. Súčasťou programu je aj problematika čerpania pravidelného týždenného odpočinku (45 h) podľa aktuálneho rozhodnutia Súdneho dvora EÚ platného od 20.12.2017.

Program

Sociálne predpisy vo vzťahu k režimu práce


•    Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (ES) č. 561/2006 o harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy

•    Čerpanie pravidelného týždenného odpočinku (45 h) podľa rozhodnutia Súdneho dvora EÚ od 20.12.2017!!!
•    Európska dohoda o práci osádok vozidiel v medzinárodnej cestnej doprave (AETR) (v kontexte so sociálnymi predpismi EÚ a ich zmenami),
•    Zákon č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave  a o zmene ďalších zákonov

-    Vysvetlenie režimu práce vodiča cestnej nákladnej dopravy
-    Prípadové štúdie na plánovanie prepráv a aplikáciu v praxi
-    Plánovanie čerpania prestávok a odpočinkov vodiča na „bezpečných“ parkoviskách
-    Zostavenie štvortýždňového pracovného cyklu vodiča vzhľadom na zákaz čerpania 45 hod. týždenného odpočinku vo vozidle
-    Výnimky z režimu práce a ich zdôvodnenie a praktické ukážky zapisovania
-    Potvrdenie  činností vodiča podľa Nariadenia (ES) č. 561/2006 alebo dohody AETR) – vyplnenie- zmeny od 4.3.2016

 

Používanie tachografov  / nové Nariadenie  EP a RADY (EÚ) č. 165/2014 o tachografoch v cestnej doprave, ktorým sa ruší nariadenie Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovom  zariadení v cestnej doprave a mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy (platné od 1.3.2016)/


•   Vývoj v oblasti digitálnych tachografov

 -    prečo niektoré vozidla s digitálnymi tachografmi môžu mať denný čas jazdy dlhší až o 30 min., minútové pravidlo u nových digitálnych tachografov  a jeho aplikácia v praxi, používanie režimu OUT
-    ako postupovať pri poruche tachografu a pri strate alebo nefunkčnej karta k digitálnému tachografu
-    tretia generácia tachografov a ich prepojenie s GNSS

 

 Kontroly dodržiavanie režimu práce vodičov a používania záznamových zariadení v doprave


•    Zákon č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave  a o zmene ďalších zákonov
•    Rozdelenie porušenia režimu práce a používania tachografov na menej závažné, závažné, veľmi závažné a najzávažnejšie – platné v EÚ od 1.1.2017
•    Systém kontroly a praktické skúsenosti z kontrol v SR a zahraničí

 

 

HARMONOGRAM:
08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia
09.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

 

Účastnícky poplatok 84 € s DPH zahŕňa: cenu školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

 

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.

 

Termíny a miesta

Dátum:Miesto konania:Organizačné pokyny:Cena s DPH:Prihlásiť sa:
19.4.2018Košice

Kultúrno - spoločenské centrum, Jedlíkova 7, Košice /oproti OC OPTIMA/

Mapa
84 €Zrealizované

Profil lektora

Ing. Jozef Gnap

Na popise autora pracujeme. Ďakujeme za vašu trpezlivosť.


Funkcie

Partner