Pracovný čas a evidencia dochádzky

Prednáška bude zameraná na celý rad aspektov, ktoré sa týkajú pracovného času, jeho organizovania, evidencie a interakcie s inými ustanoveniami Zákonníka práce. Základom prednášky budú príklady, na ktorých budú vysvetlené jednotlivé ustanovenia Zákonníka práce a bude poukázané aj na niektoré problémy či nejasnosti, ktoré sa vyskytujú pri právnej úprave a jej aplikácii v praxi.

Popis

Možnosť zasielať otázky vopred:

Prednášajúci rád zodpovie všetky vaše otázky. Vzhľadom na to, že účastníci školenia často v praxi riešia komplexné a jedinečné otázky, aj ich analýza si vyžaduje svoj čas. Zároveň aj iní účastníci by radi profitovali z odpovede, ktorá je už súčasťou podkladov. Z tohto hľadiska možno do 18. 6. 2018 posielať na e-mail: jozeftomanprednasky@gmail.com konkrétne otázky, ktoré budú zodpovedané buď v rámci jednotlivých okruhov, alebo na konci prednášky.

Program

 • Novela Zákonníka práce 2018 a pracovný čas
  • zmeny v § 95 a § 96 ZP

 

 • Pracovný čas a doba odpočinku
  • definície, judikatúra súdov, praktické aspekty posudzovania – napr. pracovný čas na pracovnej ceste, pracovný čas a pracovná pohotovosť

 

 • Dojednanie pracovného času, nadčasu a pracovnej pohotovosti + povinná ochrana u vybraných skupín zamestnancov
  • spôsob dojednania (napr. § 43 ods. 2 ZP)
  • dojednanie konkrétneho zaradenia do pracovnej zmeny
  • ochrana vybraných skupín zamestnancov (§ 164 ZP) – napr. žena starajúca sa o dieťa + prevádzkové dôvody, kedy zamestnávateľ môže odmietnuť

 

 • Určovanie pracovného času u zamestnávateľa
  • vysvetlenie pojmov: zákonný pracovný čas, ustanovený pracovný čas, určený pracovný čas, skrátený pracovný čas a kratší pracovný čas

 

 • Organizácia práce a zmennosť práce – nepretržitá a pretržitá prevádzka a vplyv zmennosti na maximálnu dĺžku pracovného času
  • pojem pracovná zmena a práca na zmeny
  • systém 2-2-2, 2-2-3
  • ranná, odpoludňajšia a nočná zmena (posúdenie)
  • posúdenie, kedy ide o nepretržitú prevádzku, kedy ide o pretržitú prevádzku
  • režim prevádzky a režim zamestnanca
  • povinnosť zamestnávateľa skrátiť zamestnancovi pracovný čas
  • dvojzmenná prevádzka verzus odložený nástup pracovnej zmeny do práce
  • pravidelné a striedavé zaraďovanie zamestnancov do rôznych pracovných zmien
  • striedanie sa zamestnancov na pracovisku
  • plánovanie pracovných zmien

 

 • Rozvrhovanie pracovného času – rovnomerné, nerovnomerné a konto pracovného času
  • posúdenie, kedy ide o rovnomerné a kedy o nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času
  • dlhý a krátky týždeň
  • konto pracovného času:
    • spôsob dojednania
    • opakovanie konta, prenos hodín medzi kontami
    • spôsob evidencie +/- hodín pri konte, rolujúce konto
    • konto a dovolenka
    • vrátenie poskytnutej mzdy pri neodpracovaní konta

 

 • Pružný pracovný čas
  • vymedzenie úsekov základného a voliteľného pracovného času
  • povinnosť zabezpečiť, aby pracovná zmena nebola viac ako 12 hodín
  • pružný pracovný čas pri pracovnej ceste (praktické problémy spojené s § 89 ZP)
  • pružný pracovný čas pri prekážke v práci (§ 143 ZP)

 

 • Prestávka v práci
  • prestávka v práci verzus rozdelenie pracovnej zmeny
  • povinnosť zamestnanca riadiť sa príkazmi zamestnávateľa počas prestávky v práci

 

 • Nepretržitý denný odpočinok
  • základný a skrátený odpočinok
  • skrátenie odpočinku prácou nadčas a pracovnou pohotovosťou

 

 • Nepretržitý odpočinok v týždni
  • dni pracovného pokoja a sviatky a nariadenie alebo dohodnutie práce v tieto dni
  • skrátenie odpočinku z dôvodu práce nadčas a pracovnej pohotovosti
  • zákaz maloobchodného predaja – čo je maloobchodný predaj, čo sú práce súvisiace s ním
  • začiatok dňa pracovného pokoja pri nočnej zmene

 

 • Pracovná pohotovosť
  • posúdenie: či je na pracovisku, mimo neho
  • posúdenie: či ide o pracovný čas, nadčas, dobu odpočinku
  • rozsah a jej dojednanie

 

 • Práca nadčas
  • výnimočnosť práce nadčas, prechodná a naliehavá zvýšená potreba práce
  • dojednanie práce nadčas (možnosť dohody na celom rozsahu, súhlas s výkonom práce nadčas v pracovnej zmluve)
  • práca nadčas: mzdové zvýhodnenie, pracovné voľno alebo zohľadnenie v mzde
  • rozsah práce nadčas
  • nadčas a skrátenie odpočinku a otázka náhradného odpočinku

 

 • Nočná práca
  • nočná práca verzus nočná zmena
  • kto je zamestnanec pracujúci v noci: pravidelná práca, príležitostná práca v noci, nadčas v noci a plnenie povinností zamestnávateľom

 

 • Niektoré aspekty pracovného času pri domáckej práci
  • rozsah, organizácia a evidencia pracovného času pri domáckej práci, výnimky z ustanovení

 

 • Evidencia pracovného času a evidencia dochádzky
  • niektoré aspekty § 99 ZP – miesto evidencie, forma evidencie, čas vedenia evidencie

 

 • Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a pracovný čas
  • rozsah pracovného času, rozsah práce
  • dojednanie trvania dohôd vo väzbe na potrebu práce
  • evidencia práce, evidencia pracovného času

 

HARMONOGRAM:
08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia
09.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

 

Účastnícky poplatok obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

Účastníci seminára v hoteli Saffron môžu využiť parkovanie v areáli hotela alebo na podzemnom parkovisku za zľavnenú cenu 5 eur na celý deň.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.

Termíny a miesta

Dátum:Miesto konania:Organizačné pokyny:Cena s DPH:Prihlásiť sa:
21.6.2018Bratislava

 Hotel Saffron, Školská 5

Mapa
78 €Zrealizované

Profil lektora

silluet_man__300x300.jpg
JUDr.et Mgr. Jozef Toman, PhD.

Je autorom viacerých kníh o pracovnom práve (napr. Zákonník práce s komentárom – Poradca podnikateľa 2016, Konto pracovného času), prednáša o pracovnom práve, publikuje akademické aj praktické články v oblasti pracovného práva. Od roku 2010 pôsobí na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR a od roku 2011 je riaditeľom odboru zodpovedným za oblasť právnej úpravy pracovnoprávnych vzťahov – napr. za Zákonník práce, zákon o minimálnej mzde, zákon o kolektívnom vyjednávaní a podieľal sa na všetkých novelách Zákonníka práce v tomto čase.


Profivzdelávanie klub - bonusové materiály

Zákonník prace, Zákon o minimálnej mzde.pdf / 1,00 MB
Pracovný čas a evidencia dochádzky.doc / 1,00 MB

Profivzdelávanie klub - videá, videoškolenie

Pracovný čas a evidencia dochádzky

Najbližšie školenia lektora


Najnovšie videoškolenia lektora

Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a zvýhodnené podmienky pre rok 2019
Pracovné podmienky pri cezhraničnom vyslaní zamestnanca vo vybraných štátoch
Dohoda o cezhraničnom vyslaní zamestnanca (obsah, forma, pracovné podmienky)

Funkcie

Partner