Ochrana osobných údajov podľa nového zákona a nariadenia GDPR

Pôvodný zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov nahrádza nový zákon a spolu s ním nadobúda účinnosť aj "revolučné" nariadenie GDPR. Z uvedeného dôvodu sme pre vás zorganizovali školenia vedené skúsenou lektorkou JUDr. Marcelou Macovou, PhD., ktorá účastníkov dôsledne informuje o zmenách a povinnostiach, ktorým sa v blízkej budúcnosti určite nevyhnú. Okrem toho, že získate kompletný prehľad o nových nariadeniach, lektorka školenia vám zároveň pomôže pripraviť sa na bezproblémové zvládnutie nových pravidiel v praxi. Upozorňujeme vás tiež, že od 25. 5. 2018 nemôže byť žiadna dokumentácia k ochrane osobných údajov vypracovaná podľa zákona č. 122/2013 Z. z. Aj tieto a mnohé ďalšie potrebné informácie budú zodpovedané na seminári, kde máte možnosť otvorene diskutovať o nejasnostiach, ktoré z daných zmien vyplývajú.

Popis

Na seminári sa budeme venovať komparácii pôvodného zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, návrhu nového zákona o ochrane osobných údajov a nariadenia GDPR

 

Viete, že:

 • budete nanovo poučovať oprávnené osoby?

 • potrebujete nové sprostredkovateľské zmluvy?

 • bezpečnostná dokumentácia zostáva, len bude mať iné náležitosti?

 • evidencia informačných systémov sa bude volať záznam o spracovateľských činnostiach?

 • ruší sa oznámenie a osobitná registrácia?

 • je možnosť získať certifikát o tom, že ste spoločnosť, ktorá dodržiava ochranu osobných údajov?

Program

 • Pramene práva (nariadenie, smernica, zákon, vykonávacie predpisy)

 • Pojmy (osobný údaj, novinkou sú online identifikátory, rodné číslo po 25. 5. 2018, údaj o zdraví, profilovanie, pseudoanonymizácia a ďalšie nové)

 • Subjekty spracúvania osobných údajov – tretia strana, príjemca, subdodávateľ

 • Sprostredkovateľ a jeho nové povinnosti a nové náležitosti zmluvy

 • Právne základy spracúvania osobných údajov (niektoré zaniknú a niektoré sa upravia)

 • Monitorovanie priestorov kamerovým systémom – aké zmeny nastanú po 25. 5. 2018?

 • Povinnosť informovania dotknutej osoby – od 25. 5. 2018 je nová povinnosť informovania o spracúvaní osobných údajov napr. aj zamestnancov

 • Práva dotknutej osoby [právo na opravu, na vymazanie (zabudnutie), obmedzenie spracúvania, na prenosnosť údajov, namietať, namietať proti automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu, vrátane profilovania]

 • Bezpečnostné opatrenia – ako bude vyzerať bezpečnostná dokumentácia po 25. 5. 2018

 • Štandardné opatrenia (vrátane poučení osôb spracúvajúcich osobné údaje)

 • Špecifické opatrenia (bezpečnostné incidenty, oznamovacia povinnosť pri porušení ochrany osobných údajov voči Úradu na ochranu osobných  údajov, a to aj voči dotknutej osobe, lehoty na oznámenie)

 • Záznamy o spracovateľských činnostiach (niečo ako teraz evidencia). Ktorí prevádzkovatelia sú povinní ich vypracovať? Viete, že záznamy musí mať vypracované v určitých prípadoch aj sprostredkovateľ?

 • Posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov a Povinná konzultácia s úradom na ochranu osobných údajov. Predtým bezpečnostný projekt, teraz posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov (ktoré subjekty sú povinné vypracovať posúdenie vplyvu, obsah posúdenia vplyvu, konzultáciu a zákonné lehoty)

 • Zodpovedná osoba (kto je povinný mať zodpovednú osobu, postavenie zodpovednej osoby a jej povinnosti). Môžete mať externú zodpovednú osobu? Ak to bude zamestnanec, kto môže a kto nemôže byť zodpovednou osobou?

 • Cezhraničný prenos osobných údajov 

 • Postavenie, pôsobnosť a organizácia úradu

 • Kódex správania, certifikát a akreditácia

 • Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia

 • Diskusia

HARMONOGRAM:
08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia
09.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

 

Účastnícky poplatok obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

 

Účastníci seminára v hoteli Saffron môžu využiť parkovanie v areáli hotela alebo na podzemnom parkovisku za zľavnenú cenu 5 eur na celý deň.

 

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.

Termíny a miesta

Dátum:Miesto konania:Organizačné pokyny:Cena s DPH:Prihlásiť sa:
10.11.2017Banská Bystrica

Hotel Dixon, Švermova 32, Banská Bystrica

Mapa
90 €Zrealizované
14.11.2017Bratislava

Hotel Saffron, Školská 5, Bratislava

Mapa
90 €Zrealizované
15.11.2017Nitra

Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická č. 4, Nitra

Mapa
90 €Zrealizované
20.11.2017Trnava

Hotel Spectrum, Vladimíra Clementisa 13

OBSADENÉ

Mapa
90 €Zrealizované
18.12.2017Martin

Hotel Turiec, a.s., A. Sokolíka 2, Martin

Mapa
90 €Zrealizované
19.12.2017Košice

KOŠICE HOTEL s. r. o., Moldavská cesta II. 51/2414, Košice

Mapa
90 €Zrealizované
20.12.2017Prešov

Hotel LINEAS, Budovateľská 14, Prešov

Mapa
90 €Zrealizované
9.1.2018Bratislava

Hotel Saffron, Školská 5, Bratislava

Mapa
90 €Zrealizované
10.1.2018Trenčín

Hotel Magnus, Považská ulica 1706, Trenčín

Mapa
90 €Zrealizované
16.1.2018Piešťany

Hotel Magnólia, Nálepkova 1,Pieštany

Mapa
90 €Zrealizované
18.1.2018Trnava

Hotel Spectrum, Vladimíra Clementisa 13, Trnava

Mapa
90 €Zrealizované
1.2.2018Nitra

Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická č. 4, Nitra

Mapa
90 €Zrealizované
2.2.2018Poprad

Tatra Hotel, Karpatská 3314/7, Poprad

Mapa
90 €Zrealizované
7.2.2018Prešov

Hotel LINEAS, Budovateľská 14, Prešov

Mapa
90 €Zrealizované
8.2.2018Žilina

Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., M. Rázusa 23A/8336, Žilina

Mapa
90 €Zrealizované
27.2.2018Bardejov

Hotel Alexander, Bardejovské Kúpele, Bardejov

Mapa
66 €Zrealizované
8.3.2018Martin

Hotel Turiec, a.s., A. Sokolíka 2, Martin

Mapa
90 €Zrealizované
22.3.2018Banská Bystrica

Hotel Dixon, Švermova 32, Banská Bystrica

Mapa
90 €Zrealizované
27.3.2018Trnava

Hotel Spectrum, Vladimíra Clementisa 13, Trnava

Mapa
90 €Zrealizované
4.4.2018Trenčín

Hotel Magnus, Považská ulica 1706, Trenčín

Mapa
90 €Zrealizované
5.4.2018Bratislava

Hotel Saffron, Školská 5, Bratislava

Mapa
90 €Zrealizované
6.4.2018Nitra

Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická č. 4, Nitra

Mapa
90 €Zrealizované
2.5.2018Košice

KOŠICE HOTEL s. r. o., Moldavská cesta II. 51/2414, Košice

Mapa
90 €Zrealizované
9.5.2018Trnava

Hotel Spectrum, Vladimíra Clementisa 13, Trnava

Mapa
90 €Zrealizované
10.5.2018Poprad

Tatra Hotel, Karpatská 3314/7, Poprad

Mapa
90 €Zrealizované
17.5.2018Bratislava

Hotel Saffron, Školská 5, Bratislava

Mapa
90 €Zrealizované
21.5.2018Banská Bystrica

Hotel Dixon, Švermova 32, Banská Bystrica

Mapa
90 €Zrealizované
29.5.2018Žilina

Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., M. Rázusa 23A/8336, Žilina

Mapa
90 €Zrealizované
4.6.2018Nitra

Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická č. 4, Nitra

Mapa
90 €Zrealizované
5.6.2018Prešov

Hotel LINEAS, Budovateľská 14, Prešov

Mapa
90 €Zrealizované
13.6.2018Bratislava

Hotel Saffron, Školská 5, Bratislava

Mapa
90 €Zrealizované

Profil lektora

Macova_120x180.jpg
JUDr. Marcela Macová, PhD.

Absolvovala Právnickú fakultu Masarykovej univerzity v Brne, nadväzne na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach obhájila rigoróznu prácu na tému „Ochrana osobných údajov“ a na Univerzite Komenského v Bratislave v roku 2016 ukončila doktorandské štúdium zamerané na ochranu osobných údajov. V rokoch 2005 až 2013 pôsobila na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Aktívne sa zúčastňuje na rôznych odborných konferenciách, je autorkou viacerých komentárov k zákonom o ochrane osobných údajov, ako aj mnohých publikovaných článkov o ochrane osobných údajov. Ako lektorka sa špecializuje na tému „ochrana osobných údajov“. V súčasnosti sa prostredníctvom svojej spoločnosti DAPRO Consulting s. r. o. profesionálne venuje aj výkonu funkcie.


Profivzdelávanie klub - bonusové materiály

Evidenčný list.pdf / 258 kB
Orgány verejnej moci-zoznam.docx / 26 kB
Usmernenia týkajúce sa posúdenia vplyvu na ochranu údajov a stanovenie toho či na účely nariadenia 2016 679 spracuvanie pravdepodobne povedie k vysokému riziku.pdf / 1,00 MB
Usmernenia týkajúce sa zodpovednýchosôb.pdf / 1,00 MB
Vzor - poučenie pre viac oprávnených osôb.pdf / 205 kB
Vzor- poučenie pre jednu oprávnenú osobu.pdf / 196 kB
UZ Zákon o ochrane osobných údajov.pdf / 3,00 MB

Profivzdelávanie klub - videá, videoškolenie

Spracúvanie osobných údajov externými subjektmi od 25. 5. 2018 a prenosy osobných údajov v rámci členských štátov EÚ a tretích krajín

Najbližšie školenia lektora


Najnovšie videoškolenia lektora

Kamerové systémy a ochrana osobných údajov (zmena nariadenia od 28. 1. 2020)
Práca z domu a povinné bezpečnostné opatrenia z pohľadu GDPR
Ochrana osobných údajov v ubytovacích zariadeniach podľa GDPR

Funkcie

Partner