Ochrana osobných údajov pod lupou

Aké zmeny prináša nový zákon o ochrane osobných údajov a nariadenie GDPR? Pripravili sme pre vás praktický seminár nielen pre úplných začiatočníkov, ale aj pre pokročilých, kde sa budeme detailne venovať právnej úprave v ochrane osobných údajov účinnej od 25. 5. 2018. Forma semináru bude skôr formou diskusie, kde okrem dvoch lektorov, ktorí budú uvádzať príklady z úradnej praxe a skúsenosti z firiem, budete mať možnosť klásť konkrétne otázky k nejasnostiam, ktoré vás trápia. Nejde o seminár, počas ktorého rýchlo prejdeme základné povinnosti, ale novú legislatívu rozoberieme do hĺbky a navyše vysvetlíme všetky možné situácie pri spracúvaní osobných údajov. Aj keď nová legislatíva prináša množstvo noviniek, nemusíte sa ich obávať, pretože počas dvoch dní na školení s JUDr. Marcelou Macovou, PhD. a s JUDr. Luciou Bezákovou získate informácie postupne tak, aby ste nové nariadenia vedeli bez problémov aplikovať do svojej praxe. Keďže sa snažíme skvalitniť prínos nových informácií, počet účastníkov je obmedzený.

Popis

Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov nahrádza nový zákon, s ktorým prichádza aj nové nariadenie GDPR. Z uvedeného dôvodu sme pre vás zorganizovali dvojdňové školenie vedené skúsenou lektorkou JUDr. Marcelou Macovou, PhD., ktorá dôsledne informuje o zmenách a povinnostiach, ktorým sa v blízkej budúcnosti nevyhnete, pripraví vás na bezproblémové zvládnutie nových pravidiel v praxi. Pripravte sa tiež na to, že od 25. 5. 2018 nemôže byť žiadna dokumentácia k ochrane osobných údajov vypracovaná podľa zákona č. 122/2013 Z. z. Aj tieto a mnohé ďalšie potrebné informácie budú zodpovedané na seminári, kde máte možnosť otvorene diskutovať o nejasnostiach, ktoré z daných zmien vyplývajú.

Cieľom seminára je poskytnúť potrebné informácie o dôležitých zmenách v oblasti ochrany osobných údajov a pripraviť spoločnosti na bezproblémové zvládnutie nových pravidiel v praxi.

Na seminári sa budeme venovať komparácii pôvodného zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a novému návrhu zákona o ochrane osobných údajov a nariadeniu GDPR.

Program

 • Pramene práva (nariadenie, smernica, zákon, vykonávacie predpisy)
 • Pojmy osobný údaj (novinka sú online identifikátory), prevádzkareň, údaj o zdraví, profilovanie, pseudoanonymizácia a ďalšie nové
 • Subjekty spracúvania osobných údajov 
 • Sprostredkovateľ a jeho nové povinnosti a nové náležitosti zmluvy
 • Právne základy spracúvania osobných údajov (niektoré zaniknú a niektoré budú nové napr. pri monitorovaní kamerovým systémom)
 • Práva dotknutej osoby [právo na opravu, na vymazanie (zabudnutie), obmedzenie spracúvania na prenosnosť údajov, namietať, namietať proti automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu vrátane profilovania]
 • Právo na náhradu škody a zodpovednosť prevádzkovateľa/sprostredkovateľa 
 • Bezpečnostné opatrenia
 • Štandardné opatrenia (vrátane poučení osôb spracúvajúcich osobné údaje)
 • Špecifické opatrenia (bezpečnostné incidenty, oznamovacia povinnosť pri porušení ochrany osobných údajov voči Úradu na ochranu osobných  údajov, aj voči dotknutej osobe, lehoty na oznámenie)
 • Záznamy o spracovateľských činnostiach (niečo ako teraz evidencia) Ktorí prevádzkovatelia sú povinní ich vypracovať?
 • Posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov a Povinná konzultácia s Úradom na ochranu osobných údajov. Predtým bezpečnostný projekt, teraz posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov (ktoré subjekty sú povinné vypracovať posúdenie vplyvu, obsah posúdenia vplyvu, konzultácia a zákonné lehoty)
 • Zodpovedná osoba (kto je povinný mať zodpovednú osobu, postavenie zodpovednej osoby a jej povinnosti)
 • Cezhraničný prenos osobných údajov 
 • Postavenie, pôsobnosť a organizácia úradu
 • Kódex správania, certifikát a akreditácia
 • Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
 • DISKUSIA

 

Lektori pre Košice: JUDr. Marcela Macová, PhD., JUDr. Lucia Bezáková

Lektori pre Žilinu: JUDr. Marcela Macová, PhD., Mgr. Viliam Mizák

Lektori pre Bratislavu: JUDr. Marcela Macová, PhD., JUDr. Lucia Bezáková

 

HARMONOGRAM:

08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia

09.00 – 10.30 prednáška

10.30 – 10.45 prestávka s občerstvením

10.45 – 12.15 prednáška

12.15 – 13.00 obedná prestávka

13.00 – 15.00 prednáška

  

Účastnícky poplatok 216 € s DPH zahŕňa: cenu 2-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

 

Účastníci seminára v hoteli Saffron môžu využiť parkovanie v areáli hotela alebo na podzemnom parkovisku za zľavnenú cenu 5 eur na celý deň.

 

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.

 

 

Termíny a miesta

Dátum:Miesto konania:Organizačné pokyny:Cena s DPH:Prihlásiť sa:
20.2.2018 - 21.2.2018Bratislava

Hotel Saffron, Školská 5, Bratislava

OBSADENÉ

Mapa
216 €Zrealizované
20.3.2018 - 21.3.2018Košice

Košice – KOŠICE HOTEL s.r.o., Moldavská cesta 49

Mapa
216 €Zrealizované
23.4.2018 - 24.4.2018Žilina

Žilina – Poradca Podnikateľa, spol s.r.o., M. Rázusa 23A/833

Mapa
216 €Zrealizované

Profil lektora

Macova_120x180.jpg
JUDr. Marcela Macová, PhD.

Absolvovala Právnickú fakultu Masarykovej univerzity v Brne, nadväzne na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach obhájila rigoróznu prácu na tému „Ochrana osobných údajov“ a na Univerzite Komenského v Bratislave v roku 2016 ukončila doktorandské štúdium zamerané na ochranu osobných údajov. V rokoch 2005 až 2013 pôsobila na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Aktívne sa zúčastňuje na rôznych odborných konferenciách, je autorkou viacerých komentárov k zákonom o ochrane osobných údajov, ako aj mnohých publikovaných článkov o ochrane osobných údajov. Ako lektorka sa špecializuje na tému „ochrana osobných údajov“. V súčasnosti sa prostredníctvom svojej spoločnosti DAPRO Consulting s. r. o. profesionálne venuje aj výkonu funkcie.

Profil lektora

autor_120x180.jpg
JUDr. Lucia Bezáková

Úrad na ochranu osobných údajov SR, odbor právnych služieb a medzinárodných vzťahov

 

Ochrane osobných údajov sa venujem od roku 2012, odkedy pracujem na úrade. Podieľala som sa na legislatívnych prácach  k zákonu č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a tiež na novelizácii tohto zákona. Ako zamestnankyňa odboru právnych služieb a medzinárodných vzťahov úradu som sa zúčastňovala rokovaní v Bruseli a prác na Nariadení 2016/679 a tiež na príprave vládneho návrhu zákona o ochrane osobných údajov, ktorý má nadobudnúť účinnosť v máji 2018. Aktívne sa venujem aj lektorskej činnosti, pri ktorej sa maximálne snažím zamerať na skupinu, ktorej prednášam a priniesť jej informácie o ochrane osobných údajov dotýkajúce sa práve jej činnosti a zamerania. Napriek tomu, že téma  ochrany osobných údajov nie je jednoduchá, je to stála výzva, je to oblasť, ktorá ma baví, má budúcnosť a hlavne dotýka sa každého z nás, či už ako prevádzkovateľa, alebo dotknutej osoby.

Profil lektora

Mgr. Viliam Mizák.jpg
Mgr. Viliam Mizák

Problematike ochrany osobných údajov sa ako zamestnanec Úradu na ochranu osobných údajov SR venuje viac než 14 rokov s trvalým zameraním na dozorné činnosti úradu. Jeho skúsenosti získané v rámci kontrol zameraných na spracúvanie osobných údajov sa vzťahujú na rozsiahle spektrum spracovateľských činností prevádzkovateľov a ich sprostredkovateľov.


Profivzdelávanie klub - bonusové materiály

Evidencia informačného systému OÚ.pdf / 258 kB
Orgány verejnej moci.docx / 97 kB
Usmernenia týkajúce sa posúdenia vplyvu na ochranu údajov.pdf / 1,00 MB
Usmernenia týkajúce sa zodpovedných osôb.pdf / 1,00 MB
Záznam o poučení oprávnených osôb.pdf / 205 kB
Záznam o pouční oprávnenej osoby.pdf / 196 kB
UZ Zákon o ochrane osobných údajov.pdf / 3,00 MB

Profivzdelávanie klub - videá, videoškolenie

Na akom právnom základe je potrebné spracúvať osobné údaje od 25. 5. 2018 – zmluva, zákon, súhlas
Ochrana osobných údajov v zmysle novej legislatívy od 25. 5. 2018 – pojem osobný údaj, legislatívne predpisy
Spracúvanie osobných údajov externými subjektmi od 25. 5. 2018 a prenosy osobných údajov v rámci členských štátov EÚ a tretích krajín

Najbližšie školenia lektora


Funkcie

Partner