Novinky v transferovom oceňovaní v roku 2019

V roku 2018 sa už po piatykrát zmenilo usmernenie Ministerstva financií SR, ktoré upravuje rozsah a obsah dokumentačnej povinnosti pre transferové oceňovanie. Zmeny v dokumentačnej povinnosti sú pomerne rozsiahle a zásadné. Nové usmernenie sa vzťahuje na zdaňovacie obdobie, ktoré začína po 31. decembri 2017. Je možné postupovať podľa neho už pri príprave dokumentácie k transferovému oceňovaniu, a to už za rok 2018. Daňový subjekt však stále môže pripraviť dokumentáciu aj podľa predošlého usmernenia, a to až do 30. júna 2019. Rozhodujúci je deň, kedy dokumentáciu správcovi dane reálne predloží.

 

Pre daňové subjekty, ktoré realizujú kontrolované transakcie s inými závislými osobami, je nevyhnutné pochopiť zmeny, ktoré nové usmernenie zavádza. Preto je školenie zamerané na poskytnutie detailného prehľadu o zmenách v obsahu skrátenej, základnej a úplnej dokumentačnej povinnosti na praktických príkladoch pre všetky skupiny daňových subjektov a porovnanie s predošlým usmernením.

 

Zároveň školenie poskytne účastníkom rámcový prehľad o problematike transferového oceňovania s cieľom poukázať na elementárne povinnosti závislých osôb, ktoré sú zadefinované v zákone o dani z príjmov a súvisiacich právnych predpisoch.

Popis

Ako bonus získa každý účastník školenia zdarma:

 • Služby daňovej a mzdovej pohotovosti – odborníci odpovedajú na vaše otázky počas 30 dní
 • Online publikáciu:
  • Prezentácia - Transferové oceňovanie
  • Zákon o dani z príjmov, zákon o daní z pridanej hodnoty, zákon o správe daní, zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice

Program

 • Podstata transferového oceňovania – princíp nezávislého vzťahu, analýza porovnateľnosti
 • Závislá osoba – kritériá definovania, praktické príklady na určenie závislého vzťahu
 • Legislatívny rámec transferového oceňovania v zákone o dani z príjmov
 • Dokumentácia k transferovému oceňovaniu – význam a obsah
 • Druhy dokumentácie – skrátená, základná, úplná
 • Aktuálne zmeny v usmernení MF SR
 • Ako pripraviť dobrú dokumentáciu
 • Interná smernica k transferovému oceňovaniu pre jednotlivé druhy dokumentácie
 • Odporúčania a praktické rady pre daňové subjekty
 • Odpovede na otázky v rámci diskusie

 

HARMONOGRAM:
08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia
09.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 14.00 prednáška spojená s diskusiou

 

Účastnícky poplatok obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.

   

Termíny a miesta

Dátum:Miesto konania:Organizačné pokyny:Cena s DPH:Prihlásiť sa:
17.5.2019Žilina

Dom odborov, Antona Bernoláka 51, 010 01 Žilina

Mapa
84 €Zrealizované
23.5.2019Bratislava

Vienna Gate, Kopčianska 8A, Petržalka

Ako sa k nám dostať

Mapa
84 €Zrealizované

Profil lektora

Ing. Silvia Karelová

Pracuje na oddelení medzinárodného zdaňovania na Finančnom riaditeľstve SR. Od roku 2001 rieši problematikou medzinárodného zdaňovania a špecializuje sa na oblasť transferového oceňovania, ktoré v rámci finančnej správy aj lektorsky zastrešuje.
Zastupuje Slovenskú republiku v medzinárodných organizáciách na aktivitách, ktoré sa týkajú problematiky transferového oceňovania.


Profivzdelávanie klub - bonusové materiály

 Materiály sú dostupné po prihlásení
Zákon o dani z príjmov, zákon o daní z pridanej hodnoty, zákon o správe daní, zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice.pdf / 4,00 MB
Prezentácia - Transferové oceňovanie.pptx / 358 kB

Profivzdelávanie klub - videá, videoškolenie

Dokumentačná povinnosť transferového oceňovania – novinky pre rok 2019

Najnovšie videoškolenia lektora

Dokumentačná povinnosť transferového oceňovania – novinky pre rok 2019
Transferové oceňovanie – zmeny v roku 2017
Transferové oceňovanie – dokumentačná povinnosť a špecifické transakcie medzi závislými osobami (nadstavbové školenie k základným poznatkom o TO)

Funkcie

Partner