Daň z príjmov PO, FO, DPH, účtovníctvo, mzdy a personalistika - novely 2018/2019

Špeciálne jednodňové školenie, kde si pätica skúsených odborníkov posvieti na daň z príjmov PO, FO, DPH, účtovníctvo, mzdy a personalistiku v roku 2018/2019. Počas školenia sa zameriame na najproblematickejšie zákutia jednotlivých oblastí, ktoré si vďaka lektorom venujúcim rozličným odborným okruhom rozoberieme do hĺbky. Ako účastník tak získate jedinečnú príležitosť nahliadnuť na danú problematiku z viacerých profesijných pohľadov. Chýbať v rámci programu nebude ani prehľad najvýznamnejších zmien platných od roku 2018 alebo očakávaných noviniek pre rok 2019.

Popis

Ako bonus získa každý účastník školenia zdarma:

 • Bezplatné 30-dňové poradenstvo z oblasti daní, účtovníctva, miezd a personalistiky
 • Online publikáciu:
  • Zákonník práce (zmeny od 1.5.2018)
  • Zákonník práce 2019
 • Videoškolenia:
  • Sumarizácia zmien v zákone o dani z príjmov 2018/2019
  • Zmeny zákona o DPH od 1. 1. 2019

Program

 • Zákon o účtovníctve 
 • účtovná závierka za rok 2018

 

 • Daň z príjmov právnických osôb

Zmeny prijaté v priebehu roka 2018

 • Nové pravidlá uplatňovania úľavy na dani pre príjemcov regionálnej investičnej pomoci - zákon o regionálnej investičnej pomoci
 • Nová úľava na dani z príjmov pre registrované sociálne podniky - zákon o sociálnej ekonomike
  • pravidlá fungovania a charakteristika sociálneho podniku,
  • úľava na dani z príjmov pre registrované sociálne podniky.
 • Zmeny v odbornom a duálnom vzdelávaní - novela zákona o odbornom vzdelávan
 • zvýšenie atraktívnosti pre zamestnávateľa zapojiť sa do prípravy pracovnej sily cez odborné a duálne vzdelávanie,
 • úprava daňových výdavkov súvisiacich s odborným vzdelávaním.
 • Daň z poistenia ako daňový výdavok - zákon o dani z poistenia
  • formy a spôsoby platenia dane z poistenia,
  • daň z poistenia ako daňový výdavok spoločnosti.
 • Oslobodenie nepeňažného plnenia na ubytovanie zamestnancov a výdavky zamestnávateľa
 • Zmeny účtovnej metódy pre použití IFRS a ich zohľadnenie v základe dane z príjmov
 • Rekreačné poukážky ako nová forma nepeňažného plnenia poskytovaného zamestnancom a výdavky zamestnávateľa

 

Najvýznamnejšie zmeny platné od roku 2018

 

 • Nové pravidlá vrátenia vkladov do vlastného imania - kapitálový fond z príspevkov
 • Obmedzenie použitia pôvodných hodnôt pri podnikových kombináciách a vrátane pravidiel zdanenia výplaty oceňovacích rozdielov
 • Zdanenie pri odchode - Exit tax
 • Oslobodenie príjmov z predaja obchodných podielov u právnických osôb a ďalšie nové zvýhodnenia v ZDP (patent box)
 • Zmeny v medzinárodnom zdanení
 • Daň z príjmov fyzických osôb

 

 • Zmeny v zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov s účinnosťou pre rok 2018
 • Zákon č. 264/2017 Z. z. – kapitálové fondy z príspevkov
 • Zákon č. 279/2017 Z. z. – daňový bonus na zaplatené úroky
 • Zákon č. 344/2017 Z. z. – zdanenie príjmov z prevodu majetku alebo práva v BSM, vymedzenie príležitostných príjmov, nezdaniteľná časť základu dane na kúpeľnú starostlivosť
 • Zákon č. 63/2018 Z. z. – 13. a 14. plat
 • Zákon č. 213/2018 Z. z. - virtuálna mena
 • Zmeny v zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov od 01.01.2019
 • Zákon č. 213/2018 Z. z. – daň z poistenia
 • Novely v legislatívnom procese – rekreačné poukazy, ubytovanie zamestnancov, zvýšenie sumy daňového bonusu na vyživované dieťa vo veku do 6 rokov
 • Diskusia a odpovede na dopyty (aj počas seminára)
 • DPH

 

 • Zmeny v zákone o DPH za rok 2018
 • povinnosti platiteľov v poslednom zdaňovacom období roka 2018
 • vybraté okruhy DPH
 • Inštitút zábezpeky  na daň – zrušenie, vrátenie zloženej zábezpeky
 • Nová definícia obratu
 • Dodanie tovaru  a služby pri použití poukazu – zavedenie nových pravidiel uplatňovania DPH
 • Miesto dodania telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového  a televízneho vysielania, elektronických služieb
 • Zmeny pri cezhraničnom lízingu
 • Tuzemský prenos daňovej povinnosti pri poľnohospodárskych plodinách a tovarov  z kovov a zjednodušená faktúra
 • Zmeny v zdaňovaní pri dodaní stavby a prenájme nehnuteľnosti
 • Vrátenie dane cestujúcim z tretích štátov,
 • informácia o novele zákona o DPH s účinnosťou od 1.1.2019
 • diskusia
 • Mzdy a personalistika

 

 • Zákonník práce
 • Sociálne poistenie
 • Zdravotné poistenie
 • daň zo závislej činnosti
 • zmeny v ročnom zúčtovaní dane

 

 

ČASOVÝ HARMONOGRAM:

08.00 – 08.25 prezentácia účastníkov školenia

08.30 – 09.20  mzdy a personalistika ( Júlia Pšenková) – prednáška

09.20 – 09.30  mzdy a personalistika ( Júlia Pšenková) – diskusia

09.30 – 10.30  zákon o dani z príjmov PO (Ing. Peter Horniaček) – prednáška

10.30 – 10.40 prestávka na kávu, čaj

10.40 – 11.20 zákon o dani z príjmov PO (Ing. Peter Horniaček) – prednáška + diskusia

11.20 – 12.05 zákon o účtovníctve – účtovná závierka (Ing. Mária Horváthová) – prednáška

12.05 – 12.20 zákon o účtovníctve – účtovná závierka (Ing. Mária Horváthová) – diskusia

12.20 – 13.00 prestávka na obed

13.00 – 14:30 zákon o DPH (Ing. Ľubica Kožíková) – prednáška

14.30 – 14.45 zákon o DPH (Ing. Ľubica Kožíková) – diskusia

14.45 – 15.00 prestávka na kávu, čaj, občerstvenie

15.00 – 15.45 zákon o dani z príjmov FO (Ing. Marcela Prajová) – prednáška

15.45 – 16.00 zákon o dani z príjmov FO (Ing. Marcela Prajová – diskusiamožnosť parkovania:

 • na parkovisku Hotela Holiday Inn Bajkalská 748/25A - vedľa budovy COOP Jednoty, zvýhodnené parkovné  je 4 eur/ deň pre účastníkov školenia sa platí na recepcii hotela pri odchode z parkoviska

 • na parkovisku pred budovou COOP Jednoty, Bajkalská - cena 4 eur/deň – platí sa pri prezentácii

 • v okolí zadarmo


Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.

Termíny a miesta

Dátum:Miesto konania:Organizačné pokyny:Cena s DPH:Prihlásiť sa:
11.2.2019Bratislava

COOP Jednota Slovensko, Bajkalská 1496/25, 821 01 Bratislava - Ružinov

Mapa
87 €Zrealizované

Profil lektora

silluet_woman__300x300.jpg
Ing. Mária Horváthová

Dlhoročná odborníčka a metodička účtovníctva podnikateľov. Audítorka Slovenskej komory audítorov a IFRS expert. Členka metodickej komisie účtovných štandardov Slovenskej komory audítorov. Lektorka a autorka odborných článkov.

Profil lektora

silluet_man__300x300.jpg
Ing. Peter Horniaček

odborný lektor s dlhoročnou praxou v oblasti dane z príjmov PO

Profil lektora

Julia_Pšenková_121x182px.JPG
Júlia Pšenková

Špecialista na mzdy, odvody, dane a príslušnú legislatívu. Bohaté teoretické znalosti, ale najmä praktické skúsenosti spojené riešením odmeňovania členov štatutárnych orgánov, rovnako ako s vysielaním zamestnancov a zamestnávaním cudzincov, benefitmi, cestovnými náhradami, zrážkami zo mzdy vrátane exekúcií nadobudla počas svojej 20-ročnej praxe. Okrem lektorskej činnosti pôsobí zároveň v nadnárodnej spoločnosti, kde sa venuje poradenstvu a výkonom v oblasti daní, auditu, účtovníctva a mzdového účtovníctva. Videoprofil nájdete tu.

Profil lektora

silluet_woman__300x300.jpg
Ing. Marcela Prajová

Odborníčka s dlhoročnou praxou v oblasti zdaňovania príjmov fyzických osôb. Od roku 1991 pracuje vo finančnej správe SR  a od roku 2000 pôsobí ako metodička a daňová špecialistka na úseku dane z príjmov fyzických osôb a dane z príjmov zo závislej činnosti. Má dlhoročné skúsenosti s lektorskou a publikačnou činnosťou.

Profil lektora

silluet_woman__300x300.jpg
Ing. Ľubica Kožíková

odborná lektorka s dlhoročnou praxou v oblasti DPH.


Profivzdelávanie klub - bonusové materiály

 Materiály sú dostupné po prihlásení
Zákonník práce (zmeny od 1.5.2018).pdf / 2,00 MB
Zákonník práce 2019.pdf / 1,00 MB

Profivzdelávanie klub - videá, videoškolenie

Sumarizácia zmien v zákone o dani z príjmov 2018/2019
Zmeny zákona o DPH od 1. 1. 2019

Funkcie

Partner