Daňové priznanie fyzických osôb (FO) za rok 2019 + novely zákona o dani z príjmov od 1.1.2020

Praktický seminár s Ing. Janou Acsovou je zameraný na jednoduché účtovníctvo a účtovnú závierku v sústave jednoduchého účtovníctva za rok 2019. V priebehu jediného dňa sa oboznámite s tým, aké zmeny nastali v minuloročnom daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby typu B a pripravíte sa bezproblémové ukončenie účtovného roka.

Zaoberať sa budeme aj vybranými problémami zákona o dani z príjmov, najčastejšími daňovými výdavkami a zároveň si povieme, ako ich správne zahrnúť do základu dane. Domov si navyše odnesiete aj všetky nevyhnutné informácie o zmenách v zákone o dani z príjmov od 1. 1. 2020, čo vám zabezpečí plynulý prechod do nového účtovného obdobia.

Popis

Ako bonus získa každý účastník školenia zdarma:
 •  Služby daňovej a mzdovej pohotovosti – odborníci odpovedajú na vaše otázky počas 30 dní
 • Online Publikácie:
  • Zákon o dani z príjmov, zákon o daní z pridanej hodnoty, zákon o správe daní, zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice
  • Zákon o DzP, Zákon o DzPH, Zákon o správe daní, Zákon o dani z motorových vozidiel, Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice

Program

 

 • Daňové povinnosti fyzických osôb v roku 2019 a daňové priznanie typu B
    • Zmeny zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. – aktualizácia pre fyzické osoby na rok 2019 a 2020 (daňový rezident, príjmy manželov plynúce z prevodu majetku, príležitostné príjmy a podobne).
    • Vybrané oblasti zákona o dani z príjmov:
 • majetok využívaný na súkromné aj podnikateľské účely,
 • automobil v podnikaní ako súčasť obchodného majetku, súkromný automobil fyzickej osoby, zaraďovanie a vyraďovanie automobilu do a z podnikania,
 • výdavky na spotrebované pohonné látky a ich preukazovanie,
 • cestovné náhrady v súvislosti so súkromným automobilom. 
 • Jednoduché účtovníctvo a účtovná závierka v sústave jednoduchého účtovníctva za rok 2019.
 • Uzatvorenie roka 2019 podnikajúcich fyzických osôb:
    • účtujúcich v sústave jednoduchého účtovníctva,
    • preukazujúcich výdavky formou daňovej evidencie,
    • s percentuálnymi výdavkami. 
 • Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typu B a informácie z neho vyplývajúce:
    • povinnosť podať daňové priznanie,
    • nezdaniteľné časti základu dane,
    • príjmy dosiahnuté pri spoločnom podnikaní,
    • príjmy zo závislej činnosti,
    • príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu,
    • príjmy z kapitálového majetku,
    • ostatné príjmy,
    • umorovanie straty,
    • povinné prílohy,
    • osobitné záznamy,
    • upozornenia k vyplneniu daňového priznania. 

 

HARMONOGRAM:

8.30 – 9.00 prezentácia účastníkov školenia

9.00 – 11.00 prednáška

11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka

12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

 

možnosť parkovania:

- na parkovisku pred budovou COOP Jednoty, Bajkalská - cena 4 eur/deň – platí sa pri prezentácii

- v okolí zadarmo

 

Účastnícky poplatok 66 € s DPH obsahuje: cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.

Termíny a miesta

Dátum:Miesto konania:Organizačné pokyny:Cena s DPH:Prihlásiť sa:
4.2.2020Bratislava

COOP Jednota Slovensko, Bajkalská 1496/25, 821 01 Bratislava - Ružinov

Mapa
66 €Zrealizované

Profil lektora

Ing. Janka Acsová

Venuje sa účtovníctvu, pôsobí ako audítor Slovenskej komory audítorov a daňový poradca Slovenskej komory daňových poradcov, vlastní diplom expert IFRS, publikuje v odborných periodikách na rovnomenné témy a venuje sa lektorovaniu v rôznych oblastiach týkajúcich sa účtovníctva a daní.


Profivzdelávanie klub - bonusové materiály

 Materiály sú dostupné po prihlásení
Zákon o DzP, Zákon o DzPH, Zákon o správe daní, Zákon o dani z motorových vozidiel, Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice.pdf / 4,00 MB
Zákon o dani z príjmov, zákon o daní z pridanej hodnoty, zákon o správe daní, zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice.pdf / 4,00 MB

Najnovšie videoškolenia lektora

Účtovná závierka pre mikro, malú a veľkú účtovnú jednotku za rok 2019
Legislatívne zmeny v účtovníctve pre rok 2019/2020 (povinnosti účtovných jednotiek, účtovná závierka a povinná dokumentácia)
Ukončenie roka 2018 podnikajúcich fyzických osôb

Funkcie

Partner