Správa registratúry a archív organizácie – aktuálne zmeny 2019

Dňa 1. marca 2019 nadobudla účinnosť novela Vyhlášky 410/2015, ktorá prináša nové pravidlá pre orgány verejnej moci, štátnu správu, školy, školské zariadenia a ďalších. Podľa novely musia dotknuté organizácie zapracovať viaceré nariadenia, akým je napríklad aj úprava registratúrneho poriadku, ktorú musia stihnúť už do 30. 6. 2019. Školenie určené nielen pre začiatočníkov, ale aj pre pokročilých je zamerané na všetky činnosti, ktoré sú v praxi spojené so správou registratúry – od zabezpečovania evidovania, tvorby, ukladania, ochrany registratúrnych záznamov, prístupu k nim až po ich vyraďovanie.

 

V nadväznosti na platné právne predpisy, vrátane posledných schválených noviel, spoznáte zásady odbornej správy neelektronických i elektronických záznamov, systémy správy registratúry, zásady hodnotenia a vyraďovania záznamov, ako aj zásady tvorby interných smerníc pre správu registratúry (registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu). Účastníci môžu na školení navyše využiť odbornú pomoc pri riešení problémov súvisiacich so správou registratúry od skúsených lektorov a nájsť tak tie najoptimálnejšie riešenia pre evidovanie, pohyb, ochranu, ukladanie a skartáciu registratúrnych záznamov.

Školenie je určené subjektom verejnej správy a podnikateľskej sféry, konkrétne správcom registratúry, prípadne ich vedúcim, pracovníkom IT oddelení, predstaviteľom manažmentu manažérskych systémov riadenia podľa noriem radu ISO, interným audítorom manažérskych systémov riadenia kvality, asistentkám, zamestnancom na úseku ľudských zdrojov, sekretárkam, archivárom, zamestnancom hospodárskych správ, ako aj ďalším odborným zamestnancom.

Popis

Ako bonus získa každý účastník školenia zdarma:

  • Služby daňovej a mzdovej pohotovosti – odborníci odpovedajú na vaše otázky počas 30 dní
  • Online publikácia: Prezentácia - Všeobecné zásady správy registratúry

Program

  • Platné právne predpisy pre správu registratúry – vrátane posledných schválených noviel 
  • Práva a povinnosti pôvodcov registratúry
  • Správa registratúry – terminológia, systémy, manipulačné úkony vrátane práce s elektronickými záznamami 
  • Hodnotenie a vyraďovanie záznamov, odovzdávanie archívnych dokumentov do archívu 
  • Tvorba registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu

 

HARMONOGRAM:

 

8.30 – 9.00 prezentácia účastníkov školenia

9.00 – 11.00 prednáška

11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka

12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

 

Účastnícky poplatok 72 € s DPH obsahuje: cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

Účastníci seminára v hoteli Saffron môžu využiť parkovanie v areáli hotela alebo na podzemnom parkovisku za zľavnenú cenu 8 eur na celý deň.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.

Termíny a miesta

Dátum:Miesto konania:Organizačné pokyny:Cena s DPH:Prihlásiť sa:
20.5.2019Žilina

Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., M. Rázusa 23A/8336, Žilina

Mapa
72 €Zrealizované

Profil lektora

PhDr. Mária Munková

zamestnankyňa Štátneho archívu MV SR v Bratislave, pracuje na úseku predarchívnej starostlivosti. Lektorsky pôsobí od roku 1980, prednáša pre viaceré vzdelávacie inštitúcie a agentúry. Lektorská činnosť je zameraná na oblasti: legislatívne zabezpečenie správy registratúry a archívnej činnosti, správa registratúry (pojmy, manipulačné úkony, systémy), hodnotenie a vyraďovanie spisov a špeciálnych druhov registratúrnych záznamov, archívna činnosť. Externe pôsobí na FF UK v Bratislave na Katedre archívnictva, kde prednáša problematiku Správa registratúry. Publikuje odborné články do odborných časopisov a zborníkov.


Profivzdelávanie klub - bonusové materiály

 Materiály sú dostupné po prihlásení
Prezentácia - Všeobecné zásady správy registratúry.pptx / 2,00 MB
Administratívne náležitosti ukončenia pracovného pomeru.docx / 30 kB
Dohodári 2019.docx / 29 kB
Mapa procesu činností registratúrneho strediska.ppt / 58 kB
Registratúrny poriadok.pdf / 412 kB
Účtovné doklady po roku 2018.docx / 13 kB
VYHLÁŠKA Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.docx / 55 kB
Vyhláška Národného bezpečnostného úradu, ktorou sa usta-novujú podrobnosti o administratívnej bezpečnosti utajovaných skutočností.docx / 56 kB
Zákon 94 z 2019, ktorý sa meni a doplna zákon 351 z 2011 o e_komunikaciach v znp.docx / 26 kB
ZÁKON o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov.doc / 246 kB
Zákon o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.docx / 82 kB
Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady.docx / 153 kB
Zbierka zákonov SR.docx / 49 kB
Zmena právnej úpravy obchodného tajomstva od 01.01.2018.docx / 287 kB
Zmeny v odpisových skupinách a metódach odpisovania od roku 2015.docx / 46 kB
Zoznam firiem likvidujúcich „skart“.doc / 34 kB
Zoznam záznamov archívneho charakteru.doc / 30 kB

Najnovšie videoškolenia lektora

Správa registratúry v roku 2019
Správa registratúry a archív organizácie – aktuálne zmeny
Správa registratúry a archív organizácie – výklad zákona vrátane poslednej novely v roku 2015

Funkcie

Partner