Pracovný čas a evidencia dochádzky

Vzhľadom na to, že evidencia pracovného času patrí medzi najčastejšie kontrolované oblasti Zákonníka práce Inšpektorátmi práce, pripravili sme pre vás seminár, kde získate všetky informácie nevyhnutné pre bezproblémovú evidenciu pracovného času či dochádzky. V priebehu seminára vám pomocou konkrétnych príkladov detailne objasníme jednotlivé ustanovenia novelizovaného Zákonníka práce a poukážeme aj na najčastejšie problémy, s ktorými sa bežne stretávajú zamestnávatelia na pracovisku. Veľkou výhodou školenia je najmä hĺbková analýza dochádzkového systému, kedy účastníkom jasne definujeme, akú evidenciu dochádzky od zamestnancov možno vyžadovať a ako jednotlivé typy evidencii prebiehajú v praxi.

Popis

Prednášajúci rád zodpovie všetky Vaše otázky. Vzhľadom na to, že účastníci školenia často v praxi riešia komplexné a jedinečné otázky, aj ich analýza si vyžaduje svoj čas. Zároveň aj iní účastníci by radi profitovali z odpovede, ktorá je už súčasťou podkladov. Z tohto hľadiska možno posielať na e-mail: jozeftomanprednasky@gmail.com konkrétne otázky, ktoré budú zodpovedané buď v rámci jednotlivých okruhov alebo na konci prednášky.

Program

 • I. deň

   

  Pracovný čas a doba odpočinku

  - definície, praktické aspekty posudzovania – napr. pracovný čas na pracovnej ceste, pracovný čas a pracovná pohotovosť

  - judikatúra súdov (konanie pred Súdnym dvorom EÚ)

   

   Dojednanie pracovného času, nadčasu a pracovnej pohotovosti + povinná ochrana u vybraných skupín zamestnancov

  - spôsob dojednania (napr. § 43 ods. 2 ZP)

  - dojednanie konkrétneho zaradenia do pracovnej zmeny

  - ochrana vybraných skupín zamestnancov (§ 164 ZP) – napr. žena starajúca sa o dieťa + prevádzkové dôvody, kedy zamestnávateľ môže odmietnuť

   

  Určovanie pracovného času u zamestnávateľa

  - vysvetlenie pojmov: zákonný pracovný čas, ustanovený pracovný čas, určený pracovný čas, skrátený pracovný čas a kratší pracovný čas

   

  Organizácie práce a zmennosť práce – nepretržitá a pretržitá prevádzka a vplyv zmennosti na maximálnu dĺžku pracovného času

  - pojem pracovná zmena a práca na zmeny

  - systém 2-2-2, 2-2-3

  - ranná, odpoludňajšia a nočná zmena (posúdenie)

  - posúdenie, kedy ide o nepretržitú prevádzku, kedy ide o pretržitú prevádzku

  - režim prevádzky a režim zamestnanca

  - povinnosť zamestnávateľa skrátiť zamestnancovi pracovný čas

  - dvojzmenná prevádzka vs. odložený nástup pracovnej zmeny do práce

  - pravidelné a striedavé zaraďovanie zamestnancov do rôznych pracovných zmien

  - striedanie sa zamestnancov na pracovisku

  - plánovanie pracovných zmien

   

  Rozvrhovanie pracovného času – rovnomerné, nerovnomerné a konto pracovného času

  - posúdenie, kedy ide o rovnomerné a kedy o nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času

  - dlhý a krátky týždeň

  - konto pracovného času:

  • spôsob dojednania
  • opakovanie konta, prenos hodín medzi kontami
  • spôsob evidencie +/- hodín pri konte, rolujúce konto
  • konto a dovolenka
  • vrátenie poskytnutej mzdy pri neodpracovaní konta

   

  Pružný pracovný čas

  - vymedzenie úsekov základného a voliteľného pracovného času

  - povinnosť zabezpečiť, aby pracovná zmena nebola viac ako 12 hodín

  - pružný pracovný čas pri pracovnej ceste (praktické problémy spojené s § 89 ZP)

  - pružný pracovný čas pri prekážke v práci (§ 143 ZP)

   

  Prestávka v práci

  - prestávka v práci vs. rozdelenie pracovnej zmeny

  - povinnosť zamestnanca riadiť sa príkazmi zamestnávateľa počas prestávky v práci

   

  Nepretržitý denný odpočinok

  - základný a skrátený odpočinok

  - skrátenie odpočinku prácou nadčas a pracovnou pohotovosťou

   

  Nepretržitý odpočinok v týždni

  - dni pracovného pokoja a sviatky a nariadenie alebo dohodnutie práce v tieto dni

  - skrátenie odpočinku z dôvodu práce nadčas a pracovnej pohotovosti

  - zákaz maloobchodného predaja – čo je maloobchodný predaj, čo sú práce súvisiace s ním

  - začiatok dňa pracovného pokoja pri nočnej zmene

   

   

 • II. deň

   

  Pracovná pohotovosť

  -posúdenie: či je na pracovisku, mimo neho

  -posúdenie: či ide o pracovný čas, nadčas, dobu odpočinku

  - rozsah a jej dojednanie

   

  Práca nadčas

  - výnimočnosť práce nadčas, prechodná a naliehavá zvýšená potreba práce

  - dojednanie práce nadčas (možnosť dohody na celom rozsahu, súhlas s výkonom práce nadčas v pracovnej zmluve)

  - práca nadčas: mzdové zvýhodnenie, pracovné voľno alebo zohľadnenie v mzde

  - rozsah práce nadčas

  - nadčas a skrátenie odpočinku a otázka náhradného odpočinku

   

  Nočná práca

  - nočná práca vs. nočná zmena

  - kto je zamestnanec pracujúci v noci: pravidelná práca, príležitostná práca v noci, nadčas v noci a plnenie povinností zamestnávateľom

   

  Niektoré aspekty pracovného času pri domáckej práce

  - rozsah, organizácia a evidencia pracovného času pri domáckej práci, výnimky z ustanovení

   

  Evidencia pracovného času a evidencia dochádzky

  - niektoré aspekty § 99 ZP – miesto evidencie, forma evidencie, čas vedenia evidencie

   

  Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a pracovný čas

  - rozsah pracovného času, rozsah práce,

  - dojednanie trvania dohôd vo väzbe na potrebu práce

  - evidencia práce, evidencia pracovného času

   

  Novela Zákonníka práce 2018 a pracovný čas

  - zmeny v § 95 a 96 ZP

   

HARMONOGRAM:

I.deň
8.30 – 9.00 prezentácia účastníkov školenia
9.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

II.deň

8.30 – 9.00 prezentácia účastníkov školenia
9.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 13.00 prednáška spojená s diskusiou

 

 

Účastnícky poplatok obsahuje cenu 2-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

 

Účastníci seminára v hoteli Saffron môžu využiť parkovanie v areáli hotela alebo na podzemnom parkovisku za zľavnenú cenu 5 eúr na celý deň.

 

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.

Termíny a miesta

Dátum:Miesto konania:Organizačné pokyny:Cena s DPH:Prihlásiť sa:
25.10.2018 - 26.10.2018Žilina

Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., M. Rázusa 23A/8336

Mapa
180 €Zrealizované
8.11.2018 - 9.11.2018Bratislava

Hotel Saffron,  Školská 5

Mapa
180 €Zrealizované

Profil lektora

silluet_man__300x300.jpg
JUDr.et Mgr. Jozef Toman, PhD.

Je autorom viacerých kníh o pracovnom práve (napr. Zákonník práce s komentárom – Poradca podnikateľa 2016, Konto pracovného času), prednáša o pracovnom práve, publikuje akademické aj praktické články v oblasti pracovného práva. Od roku 2010 pôsobí na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR a od roku 2011 je riaditeľom odboru zodpovedným za oblasť právnej úpravy pracovnoprávnych vzťahov – napr. za Zákonník práce, zákon o minimálnej mzde, zákon o kolektívnom vyjednávaní a podieľal sa na všetkých novelách Zákonníka práce v tomto čase.


Najbližie konferencie lektora


Najnovšie videoškolenia lektora

Uzavretie dohody o brigádnickej práci študentov a dohody o pracovnej činnosti v roku 2019
Pravidlá a podmienky pre uzavretie dohody o vykonaní práce v roku 2019
Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a zvýhodnené podmienky pre rok 2019

Funkcie

Partner